รายชื่อนศ.
รายวิชา124-101 : General Physics 1
กลุ่ม22
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6423920005 นายพชร สุวรรณภุชงค์ วิศวกรรมโยธา10
2 6503900015 นายคเณศ สุขะวิมลาก วิศวกรรมโยธา10
3 6523200001 นายอนุวัฒน์ วงศ์หน่อน้อย วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6523200002 นายธนพล เตชะสิทธิยุทธ วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6523200003 นายสุรเชษฐ์ เลาหวัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6523200004 นายภัทรทัศน์ วิวัฒน์ไกรกุล วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6523200005 นายไชยะ วงษ์เจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6523200006 นายเดชศักดิ์ เมฆศรี วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6523200007 นายพีรวิชญ์ ศรีสังขาร วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6523200008 นายวิทวัส วีระชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6523200009 นายสุธัญวัชร์ โพธิ์เตียน วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6523200010 นายธนากร เมากา วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6523200011 นายกันตภณ ภู่ประดิษฐ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6523200012 นายคณิศร ช่วยสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6523200013 นายธีรยุทธ บัญญัติทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6523200014 นายธนัท จิรสุขกมล วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6523200015 นายวศินิ บุญอาจินต์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6523200016 นายทวีศักดิ์ จันทร์แมน วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6523200018 นายสิรวิชญ์ งามสง่า วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6523200019 นายภูกฤษ สายพิน วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6523200020 นายสุรศักดิ์ วารุลังค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6523200021 นายปัญญากร ชะนะภักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6523200022 นายวิทวัส นิลบรรพต วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6523200023 นายภาคิณ นพพรพิทักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6523200025 นายเอกพันธ์ บุญจูง วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6523300004 นายภูมิพัฒน์ ประสบแสงทอง วิศวกรรมโยธา10
27 6524200001 นายกองทัพ บุญปลูก วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6524200002 นายธีรภัทร์ บุญศรี วิศวกรรมไฟฟ้า10
29 6524200003 นายวัชรพล ต้นจำปา วิศวกรรมไฟฟ้า10
30 6524200004 นายณัฐวัฒน์ ยศสละ วิศวกรรมไฟฟ้า10
31 6524200005 นายณัฐวัฒน์ ทาหน่อทอง วิศวกรรมไฟฟ้า10
32 6524200006 นางสาวสุจิรา สุขมูลศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า10
33 6524200007 นายภูวิภัสสร์ ขวัญมงคล วิศวกรรมไฟฟ้า10
34 6524200008 นางสาวสุภาภรณ์ ศิริเวช วิศวกรรมไฟฟ้า10
35 6524200011 นางสาววิศรุตา เถนว่อง วิศวกรรมไฟฟ้า10
36 6524200012 นายณัฐวุฒิ ธนะปาละ วิศวกรรมไฟฟ้า10
37 6524200013 นางสาวพัฒน์นรี สวัสดิ์วงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
38 6524200014 นายภัทรพล ฉิมสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
39 6524200016 นายรัตนชาติ ระวังการ วิศวกรรมไฟฟ้า10
40 6524200017 นายธาดา บัวหลวง วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล