รายชื่อนศ.
รายวิชา124-103 : General Physics Laboratory 1
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6503100001 นายไพรบูรณ์ รุจิเปี่ยม วิศวกรรมเครื่องกล10
2 6503100002 นายธนดล จารณะ วิศวกรรมเครื่องกล10
3 6503100003 นายพัสธร เริ่มเสริมสุข วิศวกรรมเครื่องกล10
4 6503100004 นายนรัตน์ กระทุ่มทอง วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6503100005 นายธนกฤต อังรัตสกุล วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6503100006 นายเกียรติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6503100007 นายกฤษฎา ยังอยู่ วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6503100008 นายคุณากร แซ่โง้ว วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6503100009 นายธนวัฒน์ เมฆฉิม วิศวกรรมเครื่องกล10
10 6503100010 นายณัฐพล ปิยสุนทร วิศวกรรมเครื่องกล10
11 6503100013 นายโสภณัฐ วรศิริ วิศวกรรมเครื่องกล10
12 6503100014 นายณัฐกฤต กาญจนวุฒิโสภณ วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6503300001 นายณัฐพล ชินรัมย์ วิศวกรรมโยธา10
14 6503300002 นางสาวจุติพร หาญนอก วิศวกรรมโยธา10
15 6503300003 นายกิตติพงค์ โกกะพันธ์ วิศวกรรมโยธา10
16 6503900001 นายวรานนท์ ไชยสุข วิศวกรรมโยธา10
17 6503900002 นายณัฐภาส ดอนปิ่นไพร วิศวกรรมโยธา10
18 6503900003 นายรัชชานนท์ แสงศรี วิศวกรรมโยธา10
19 6503900004 นายพีรเดช บงกชมาลี วิศวกรรมโยธา10
20 6503900005 นางสาวจันทิมา ทรัพย์ไพบูลย์สุข วิศวกรรมโยธา10
21 6503900006 นายโชติณัช สุริยะวารี วิศวกรรมโยธา10
22 6503900007 นางสาวโสภิดา อินแป้น วิศวกรรมโยธา10
23 6503900008 นายบุรฮาน มะหะหมัด วิศวกรรมโยธา10
24 6503900009 นายชัยวัฒน์ ชูสง วิศวกรรมโยธา10
25 6503900010 นายทินรัตน์ ปานทอง วิศวกรรมโยธา10
26 6503900012 นางสาวเนตรชนก มนัสปิติ วิศวกรรมโยธา10
27 6504100001 นายพีรพัฒน์ แซ่ล้อ วิศวกรรมเครื่องกล10
28 6504100002 นายธนดล เหมทานนท์ วิศวกรรมเครื่องกล10
29 6504100003 นายธชษร เมืองคำ วิศวกรรมเครื่องกล10
30 6504100004 นายรุ่งเพชร ป้านภูมิ วิศวกรรมเครื่องกล10
31 6504100005 นายศุภวิชย์ อินทร์สุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล10
32 6504100006 นายณัฐกุล นําพรชวาลรุ่ง วิศวกรรมเครื่องกล10
33 6504100007 นายนฤสรณ์ เจริญชนม์ วิศวกรรมเครื่องกล10
34 6504100009 Mr.NIKHIL CHAURASIA วิศวกรรมเครื่องกล10
35 6504100010 นายนพชัย จงโรจน์สกุล วิศวกรรมเครื่องกล10
36 6504100011 นายสุธินันท์ สนธิศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล