รายชื่อนศ.
รายวิชา124-101 : General Physics 1
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6503200001 นายนัฐสิทธิ์ เข็มภู่ทอง วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6503200002 นายณัทพงศ์ โสภาสาย วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6503200003 นายพรพิทักษ์ โยธาใหญ่ วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6503200004 นายถิรพล มีแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6503200005 นายปรวิศ โชติกิจนุสรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6503200006 นายกฤติคุณ ชุติลิมปชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6503200007 นางสาวเมธิกา สังข์ยิ้ม วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6503200008 นายณรรฐรส โกมล วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6503200009 นายกนก มะคนมอญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6503200010 นายปิยังกูร สุทธิกุล วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6503200011 นายวีรภัทร สุนทร วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6504000001 นางสาวธนวรรณ สุนทราวัฒนา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
13 6504000003 นายภานุวัฒน์ นาควิเชียร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
14 6504000004 นายธัญธวัช สมนึก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
15 6504000006 นางสาวขนิษฐา บุญปก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
16 6504000007 นางสาวอภิชญา แตงพิศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
17 6504000008 นางสาว กุลิสรา เอี่ยมคง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
18 6504000009 นายเมธิส เสงหะพันธ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
19 6504000010 นางสาวอชิรญาณ์ ศรีหมาตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
20 6504000011 นางสาวสุจีรา นิตยารส วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
21 6504000012 นางสาวบุญญรัตน์ วรรณโสกเชือก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์72
22 6504000013 นายชนกานต์ สุนทรวัฒนกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
23 6504000014 นายศุภวิชญ์ ปรากฏผล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
24 6504000015 นายณัฐพัชร ปัดถานัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
25 6504000016 นางสาวทัศพร ใจการณ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
26 6504000017 นายณัฐวุธ จันทร์กลัด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
27 6504000018 นายณัฐปภัสร์ แสงไว วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
28 6504000019 นายนลวัชร์ ดวงแก้วชุติวิชย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
29 6504000020 นายจีระศักดิ์ แซ่ตัน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
30 6504000021 นางสาววรลักษณ์ สรศิริ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
31 6504000022 นายสรณ์พุฒ กว้านทองธรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
32 6504000023 นายคเณศวร นาคผา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
33 6504000024 นายศักรินทร์ เลิศทรัพย์ไพบูลย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
34 6504000025 นางสาวฐานิดา ลาวะลี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
35 6504000026 นายอานนท์ คำคุณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
36 6504100013 นายณรงค์ศักดิ์ กองทอง วิศวกรรมเครื่องกล10
37 6504200001 นางสาววรัชญา เพ็ชรไทย วิศวกรรมไฟฟ้า10
38 6504200002 นายธนกร ลัดกรูด วิศวกรรมไฟฟ้า10
39 6504200003 นางสาววริสรา เนียมทอง วิศวกรรมไฟฟ้า10
40 6504200004 นายภูริพัตร์ ดุริยะพันธุ วิศวกรรมไฟฟ้า10
41 6504200005 นายณัฐกร แก้วจินดา วิศวกรรมไฟฟ้า10
42 6504200006 นายวรัญญู มารยาท วิศวกรรมไฟฟ้า10
43 6504200007 นางสาวบัณฑิตา ฤทธิจันดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
44 6504200008 นางสาววชิราภรณ์ อัมภวา วิศวกรรมไฟฟ้า10
45 6504200009 นายธนากร อักษร วิศวกรรมไฟฟ้า10
46 6504200010 นายสุทธิรักษ์ มันวินา วิศวกรรมไฟฟ้า10
47 6504200011 นายณัฐภัทร แตงเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า10
48 6504200012 นายธนวัฒน์ อินทรพิทักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
49 6504200013 นายอภิชัย รักษาทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
50 6504200014 นายชัยศิริ ประเสริฐศรี วิศวกรรมไฟฟ้า10
51 6523200017 นางสาวจิณณพัต ภู่คณะ วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล