รายชื่อนศ.
รายวิชา146-469 : Project 3
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6204600012 นางสาววันเลิศ เจษฎางษ์กุล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
2 6204600028 นางสาวเยนหลี สุภาพรหม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
3 6204600040 นางสาวสุนิตา สุขพลับพลา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
4 6204600043 นางสาวชนิดา ตั้งสุวรรณศรี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
5 6204600045 นางสาวปาณิสรา คงสิบ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6204600051 นางสาวพัชราภรณ์ จีนเสถียร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6204600057 นางสาวสิริรัตน์ ชูหนู ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6204600092 นายศุภกิจ วามเกษ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6204600094 นางสาวกุลนิดา ทิมเกตุ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
10 6204600102 นางสาววราณีย์ วัฒนะพร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6204600125 นางสาวเกศเกล้า ธาราวิกรัยรัตน์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6204620012 นายอานุภาพ ขำบุญกลิ่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล