รายชื่อนศ.
รายวิชา146-332 : Advertising Photography
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6004620010 นายจิรกฤษ วิบูลย์พันธุ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
2 6204600001 นายจิรายุ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
3 6204600020 นายธันวา บุญธรรม การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
4 6204600021 นายวุฒินันท์ เจริญสุข ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
5 6204600035 นายศรุต ตันติมุกดาวงศ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
6 6204600041 นายทวีวิทย์ เปรมมนัสไพศาล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6204600047 นายนที ประสาททอง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6204600052 นายนโม นุตาคม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6204600053 นายปิติ แซ่เซอ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
10 6204600054 นายธิวัฒนา เกียรติพร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6204600061 นายณัฐพล จิตรดา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6204600062 นางสาววนัศญา ด่านเจริญวศิน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6204600067 นายอัครินทร์ ผาอินทร์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6204600082 นางสาววรินนิษฐา หิรัญโชคพัฒนะกุล การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
15 6204600085 นายทัตเทพ วงษ์จันทร์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
16 6204620019 นายธนาวัฒน์ ผาทอง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
17 6304600003 นางสาวรดามณี ยะสะกะ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
18 6304600014 นายสหัสวรรษ เกิดวัน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
19 6304600017 นายสหรัฐ บัวแดง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
20 6304600031 นายณรงค์ฤทธิ์ หมวดปัจฉา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
21 6304600032 นายอดิศักดิ์ วงษ์มี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
22 6304600033 นายสรวิศ ภู่ทอง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
23 6304600035 นางสาวพรธิดา หาญสูงเนิน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
24 6304600081 นายนิธิวัฒน์ ณ ลำพูน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล