รายชื่อนศ.
รายวิชา140-261 : Professional Photography
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6104600042 นายวายุ ดุจจานุทัศน์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
2 6204600013 นางสาวชนากานต์ ผดุงนานนท์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
3 6304600021 นางสาวพันนิตา แช่มช้อย การประชาสัมพันธ์10
4 6304600082 นายภูผา พุ่มเหรียญ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
5 6404600003 นายธีรภัทร์ พวงพันธ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6404600004 นางสาวธัญวรัตน์ เมธาลิขิต ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6404600011 นายวชิรวิทย์ ฤทธิ์ทิตไกร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6404600012 นางสาวพิรมล ฤทธิ์ทรง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6404600018 นายนพดล นิลฤทธิ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
10 6404600020 นางสาวคีตาภัทร์ ชาญณรงค์กุล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6404600023 นางสาวกชพร มโนเกื้อกูล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6404600026 นายเจตน์ยศวิทย์ น่วมธนัง การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
13 6404600027 นางสาวบุณยาพร ประดิษฐ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
14 6404600028 นายพุฒิธร พีรพงศธร การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
15 6404600030 นางสาวปนัดดา ศรีฟ้า ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
16 6404600031 นางสาวภัทราภรณ์ ลาภใหญ่ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
17 6404600032 นางสาวเยาวเรศ สีบัวขาบ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
18 6404600034 นางสาวรัศมี สัตโกตา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
19 6404600035 นายบุญญฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
20 6404600042 นายคณิศร อรพินท์พิศุทธิ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
21 6404600051 นายสุกฤษฎิ์ ยิ่งธเนศ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
22 6404600053 นางสาวพรอุมา แซ่ฮ้อ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
23 6404600055 นางสาวชฎาทอง แท่นทอง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
24 6404600056 นางสาวสุภัทรรัชต์ ชีพสาทิศ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
25 6404600059 นายศักดิ์สิทธิ์ ชิดชัยภูมิ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
26 6404600066 นายพีระพล พลชาลี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
27 6404600067 นางสาวณฤมล ฉลาด ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
28 6404600068 นายวิเชียร ไชยภัฏ การประชาสัมพันธ์10
29 6404620002 นายอภิชัย ลิมป์สุชาลี การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
30 6404620005 นางสาววิภวานี สิงห์คำ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล