รายชื่อนศ.
รายวิชา140-261 : Professional Photography
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6104600100 นายชาคริต หนูคง การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
2 6104600115 นางสาววราภรณ์ ทองอยู่ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
3 6204600104 นางสาวกฤติยาภรณ์ สากลวารี การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
4 6204600107 นายอนุวัฒน์ กลัดแพ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
5 6304600038 นายจตุภูมิ สิริจารุไพบูลย์ การประชาสัมพันธ์10
6 6404600006 นางสาวสรัลชนา ศรีแสงธรรม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6404600008 นายอธิพัฒน์ ถนอมสัมพันธ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6404600009 นางสาวสายทิพย์ ไพรบูลย์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6404600014 นางสาวภริษา เอกฤทธิ์ภักดี การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
10 6404600016 นายปรวัฒน์ เริงถ่าย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6404600024 นางสาวมนัสนันท์ ชนะกุลประเสริฐ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6404600025 นายชานนท์ รัตนเสน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6404600029 นางสาวรสริน วารีศรี การประชาสัมพันธ์10
14 6404600033 นายอนลัส พูลศิริ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
15 6404600036 นายวีรพงศ์ โคตรมงคล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
16 6404600037 นางสาววริศรา แก้วคำ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
17 6404600040 นายพสิษฐ์ วัชรธานินท์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
18 6404600043 นางสาวศศิกานต์ นิ่มลมูล การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
19 6404600046 นายสุรชัช แสงไกรรุ่งโรจน์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
20 6404600047 นางสาวชนิดาภา ดอกพุฒ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
21 6404600048 นางสาวณัฐนิช สุวรรณหงษ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
22 6404600050 นายประเสริฐ มุลลารักษ์ การประชาสัมพันธ์10
23 6404600052 นายวุฒินันท์ แตงอ่อน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
24 6404600062 นายเนติวิทย์ วีระโชติไกร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
25 6404600064 นายณันชพงศ์ สุขเรือง การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
26 6404600069 นายอิทธิวัฒน์ สุขเรือง การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
27 6404600072 นางสาวอริญญา นุ่นด้วง การประชาสัมพันธ์10
28 6404600074 นายธนากร สังสมศักดิ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
29 6404620001 นายศิษฎ์ โตรื่น การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
30 6404620003 นายธนภัทร สุขแก้ว การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล