รายชื่อนศ.
รายวิชา140-162 : Acting Communication
กลุ่ม4
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 5604600440 นางสาวณัฐกฤตา ทรัพย์เขตร์ การประชาสัมพันธ์10
2 6204600037 นายณัฐยศ วีรเดชดำรงกุล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
3 6204600097 นายศิรินทร์ สุ่นหอม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
4 6204620003 นายกฤษฎิ์ ประสมศรี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
5 6204620006 นายชนะภัย แสงภู ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6204620013 นายนิรันดร์ เอกพยงค์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6304600076 นางสาวชัญญา ราวิชัย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6504600091 นายอธิป สอนศรี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6504600092 นางสาวญาณัจฉรา ปรัชญากุลชน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
10 6504600093 นางสาวปวริศา แก้วบูโฮม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6504600094 นายณัฐพงษ์ อัศววิชัยโรจน์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
12 6504600095 นางสาวสุภัทธิฌา เต็มแย้ม การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
13 6504600096 นางสาววรรณกานต์ จิตรีเขต ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6504600097 นางสาวณัฐมน อภินันทน์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
15 6504600098 นางสาววนิษา ศรีเสมอ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
16 6504600099 นางสาววัลภา ภูมิประเสริฐ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
17 6504600101 นายนพปฎล ประกายเกียรติ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
18 6504600102 นางสาววนัสนันท์ แสนจันทร์แดง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
19 6504600103 นายปัณณวัฒน์ กล่ำแสง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
20 6504600104 นางสาวอรชพร พันธ์โยศรี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
21 6504600106 นางสาวณัฐกานต์ คุณวุฒิ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
22 6504600107 นายบวรภัค ม่วงน้ำเงิน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
23 6504600108 นายภูมิพัฒน์ ภูริสินสิทธิ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
24 6504600109 นายวรกมล ฉิมสุข ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
25 6504600112 นายอธิศ อรุณแจ้งวัฒนะ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
26 6504600113 นายพงศกร กลิ่นรื่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
27 6504600114 นายเจษฎา บัวใหญ่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
28 6504600115 นายณัชพล อินทระสันต์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
29 6504600116 นายภาคภูมิ รักท้วม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
30 6504600119 นายรุซดี่ย์ วัธนวาทิน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล