รายชื่อนศ.
รายวิชา140-162 : Acting Communication
กลุ่ม3
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6204600120 นายธนดล เยี่ยมยืนยง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
2 6204620008 นายสุธาเทพ ขาวสำอางค์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
3 6204620009 นายสิทธา บุรีวงค์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
4 6204620010 นายณภัทรวงค์ สวัสดิวณิชชากร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
5 6504600062 นายนิรวิทย์ บัวเขียว ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6504600063 นายอรุณ ภาคีสวัสดิ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6504600064 นายณัฐวุฒิ แดงประเสริฐ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6504600065 นางสาวณัชชา กรรมแก้ว ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6504600066 นายฉัตรวิชญ์ สมชาติ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
10 6504600067 นางสาวกนกพร แซ่ก้วย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6504600069 นายภูเสธ เอี่ยมเชื้อสวัสดิ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
12 6504600070 นางสาวชญาดา บุญทิพย์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
13 6504600071 นางสาวกรกต อนุหนายนน์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
14 6504600072 นางสาวพิมมาตา อินทะศิริกุล การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
15 6504600073 นายธัญพิสิษฐ์ อุปัญ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
16 6504600074 นายมัธยัสถ์ รัตนพล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
17 6504600075 นายพัชรพล ฉินเจริญ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
18 6504600076 นายกฤษฌพัฒน์ ทานอุทิศ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
19 6504600077 นายนรุตม์ แซ่ลิ้ม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
20 6504600078 นายเกียรติพงษ์ อินจันทร์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
21 6504600079 นายศักดิพงศ์ ผลเจริญสุข การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
22 6504600080 นางสาวภัทรจิราพร ขาเมระนิยะ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
23 6504600081 นางสาวมนัสนันท์ เกษทอง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
24 6504600082 นางสาววรรษมน ห้วยส้ม การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
25 6504600083 นางสาวนฤมล คงตระกูล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
26 6504600084 นางสาวสุภเนตร เเทนวันดี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
27 6504600085 นายปรวัตร พูลเจริญ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
28 6504600086 นางสาวณัฐณิรชา ยั่งยืน การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
29 6504600087 นางสาวพุทธิษา เกตุมั่งมี การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
30 6504600088 นางสาวธันย์ชนก สิทธิสร การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
31 6504600089 นายธงชัย วงศ์ดี การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
32 6504600090 นางสาวกัณฐณัฏฐ์ ลวัณวรกรณ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
33 6504600110 นางสาวรุจิรา จิระรัตนรังษี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
34 6504600117 นายพิศุทธิ์ เอิ้ออภินันท์สกุล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล