รายชื่อนศ.
รายวิชา140-162 : Acting Communication
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6104600100 นายชาคริต หนูคง การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
2 6204620011 นายพงศ์ภัค จิรสาธิต การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
3 6204620017 นางสาวชุติญา ช่อไชยกุล การประชาสัมพันธ์10
4 6504600027 นางสาวณัฐอาภา ทองโพธิ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
5 6504600028 นางสาวอลิสา พานิชย์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6504600029 นางสาวภัทรชิรา หอมอุบล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6504600030 นางสาววรีภรณ์ ภู่ศิลป์ การประชาสัมพันธ์10
8 6504600031 นางสาววรานุช พุ่มไสว การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
9 6504600032 นายณฐเวช โชติชนะโสภณ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
10 6504600035 นางสาวภรณัฏชา หน่วงกลาง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6504600036 นายจิรานุวัฒน์ ยิ่งยวด ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6504600037 นายดีน ชู** ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6504600038 นายปัญจทัต บุญมณี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6504600039 นายณัฐพงศ์ ไทยประเสริฐ การประชาสัมพันธ์10
15 6504600040 นางสาวมนัสนันท์ เตชสุวงศ์วรรณ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
16 6504600041 นางสาวพลอยแก้ว จิตรีเขต ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
17 6504600042 นางสาวญาตาวี โปร่งใจ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
18 6504600044 นายณัฐพล ปลอดกระโทก การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
19 6504600045 นายภูริ พลงาม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
20 6504600046 นายภูริพันธ์ เดชทรัพย์สกุล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
21 6504600047 นายอัฐพล วิไลเลิศวัฒนา การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
22 6504600048 นายปฏิภาณ บุญเจริญสุขกุล การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
23 6504600050 นายรัฐธนันท์ จิรเมธโกมล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
24 6504600051 นายธีรภัทร โนลา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
25 6504600052 นางสาวปิยะเนตร โค้งอาภาส ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
26 6504600053 นายธนวัฒน์ คำจีน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
27 6504600054 นายกฤติน ฉิ่งทองคำ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
28 6504600055 นายปิตินันท์ จันทร์มณี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
29 6504600056 นายอัครชัย คลังสมบัติ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
30 6504600057 นางสาวจิรภัทร ชาญศิลปกุล การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
31 6504600058 นายธีรนัย ปิ่นวานิช ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
32 6504600060 นางสาวอัญชริดา วงษ์สิทธิชัย การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
33 6504600100 นางสาวปภาวรินทร์ เพิ่มลาภ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล