รายชื่อนศ.
รายวิชา101-406 : Creative Photography
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6103900009 นายสิโรตม์ วงษ์วรรณ์ วิศวกรรมโยธา10
2 6104200003 นายธนายุต จรงค์หนู วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6105700006 นางสาวจิดาภา ฉ่ำบุตร วิศวกรรมอุตสาหการ10
4 6223100002 นายธัชชัยนนท์ เหมทานนท์ วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6224100001 นายปฎิภาณ ภู่ดำรงค์ วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6224100002 นายตรีวิทย์ เสาหงษ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6503100001 นายไพรบูรณ์ รุจิเปี่ยม วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6503100014 นายณัฐกฤต กาญจนวุฒิโสภณ วิศวกรรมเครื่องกล10
 บริหารธุรกิจ
9 6304300014 นายธรรมปพน วรวนาวงศ์ การเงินและการลงทุน10
 ศิลปศาสตร์
10 6204400007 นางสาวสุภาวดี ภุมมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
11 6204400023 MissNGUYEN THI THANH NGAN  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
12 6204400047 นางสาวโชติมา ประทุมศิริ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
13 6204400050 นางสาวนิภาพร ผิวเกลี้ยง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
14 6204400058 นางสาวปิยะภรณ์ เเซ่หลิว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
15 6204400064 นางสาวนราวรรณ อนุรักษ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
16 6204400076 นางสาวอภิชญา ยะฮาด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
17 6204400077 นางสาวสุดารัตน์ น้อยสุภาพ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
18 6504500004 นางสาวกรรณิการ์ สระทองฮ่วม ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
19 6504500041 นายณัฐวุฒิ รักท้วม ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
 นิติศาสตร์
20 6204900022 นายปราณนต์ สุขเกษม นิติศาสตร์10
 นิเทศศาสตร์
21 6504600002 นางสาวเมญาวีย์ ดาราโชติ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
22 6504600027 นางสาวณัฐอาภา ทองโพธิ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
23 6504600037 นายดีน ชู** ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
24 6504600052 นางสาวปิยะเนตร โค้งอาภาส ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
25 6504600062 นายนิรวิทย์ บัวเขียว ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
26 6504600084 นางสาวสุภเนตร เเทนวันดี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
27 6504600090 นางสาวกัณฐณัฏฐ์ ลวัณวรกรณ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
 วิทยาศาสตร์
28 6504800004 นางสาวสุภัคสินี พึ่งจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
29 6504800024 นายวสุ อันเตวา วิทยาการคอมพิวเตอร์10
 พยาบาลศาสตร์
30 6503400004 นางสาวชลธิชา สมจิตร พยาบาลศาสตร์10
31 6503400013 นางสาวโสภิดา จันทองไสย พยาบาลศาสตร์10
32 6503400015 นางสาวสิริกัลยา ช้างเจริญ พยาบาลศาสตร์10
33 6503400016 นางสาวอภิญญา อ่อนนอก พยาบาลศาสตร์10
34 6503400019 นางสาวพัทธนันท์ ปานดี พยาบาลศาสตร์10
35 6503400020 นางสาวนูรอัยนี่ เอกชน พยาบาลศาสตร์10
36 6503400021 นางสาวอัยตฤณน์ นาชิต พยาบาลศาสตร์10
37 6503400025 นางสาวพรทิพย์ สุดเพราะ พยาบาลศาสตร์10
38 6503400054 นางสาวเจนสุดา บุญธรรม พยาบาลศาสตร์10
39 6503400065 นางสาวนิชานันท์ มั่นคง พยาบาลศาสตร์10
40 6503400081 นายปิยวัฒน์ วิถี พยาบาลศาสตร์10
41 6503400082 นางสาวมัฒริสา แสงหล้า พยาบาลศาสตร์10
42 6503400123 นางสาวชนิสรา อยู่พุ่มพฤกษ์ พยาบาลศาสตร์10
 เภสัชศาสตร์
43 6406200061 นายแพทริเซีย ชัยกิจ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
44 6406200072 นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นกิจ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
45 6406200074 นางสาวกันย์ณัฐญา มารมณ์พันธ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
46 6406200075 นางสาวจารุวรรณ แก่นแสง การบริบาลทางเภสัชกรรม10
47 6506200021 นางสาวปรรัตร์ จันทศิลา การบริบาลทางเภสัชกรรม10
48 6506200042 นางสาวประภาวรินทร์ วงวาน การบริบาลทางเภสัชกรรม10
49 6506200053 นางสาวชญากาณฑ์ จันทร์แจ่มศรี การบริบาลทางเภสัชกรรม10
50 6506200062 นางสาวจิรภิญญา เฮงเจริญสิญจ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
51 6506200068 นางสาวญาณิศา ทองมูล การบริบาลทางเภสัชกรรม10
52 6506200069 นางสาวเพียงตะวัน ปราสาททองโอสถ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล