รายชื่อนศ.
รายวิชา101-406 : Creative Photography
กลุ่ม201
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6504300061 นายฉวางกูล วันเพ็ญ การจัดการทั่วไปและการประกอบการ10
2 6504300063 นายคณพล สายทอง การจัดการทั่วไปและการประกอบการ10
3 6504300066 นางสาวณัฐธิดา ทองปินตา การบัญชี10
4 6504300100 นายปิญพัฒน์ ตังกุลานุพันธ์ การบัญชี10
5 6504300112 นางสาวอรทิพย์พรร คงสบาย การบัญชี10
 ศิลปศาสตร์
6 6504400005 นายปิยพันธ์ หัวใจเพ็ชร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
7 6504400023 นางสาวปัทมพร ก้อนศิลา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
8 6505400011 นางสาวนิรชา จันทร์เส็ง ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร10
9 6505400016 นายวิชญพงศ์ ลาเลิศ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร10
 นิเทศศาสตร์
10 6504600006 นายมินทดา มารมย์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6504600007 นางสาวศรณ์รภรรษ คำชู ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6504600009 นางสาววยุลดา แซ่หลิ่ม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6504600012 นางสาวจิราภา ชนะกาล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6504600019 นายรังศีลป์ โนต๊ะยศ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
15 6504600021 นางสาวอริสา ยวงเกตุ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
16 6504600025 นางสาวกัญชนา นารีรักษ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
17 6504600031 นางสาววรานุช พุ่มไสว การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
18 6504600032 นายณฐเวช โชติชนะโสภณ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
19 6504600050 นายรัฐธนันท์ จิรเมธโกมล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
20 6504600053 นายธนวัฒน์ คำจีน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
21 6504600054 นายกฤติน ฉิ่งทองคำ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
22 6504600055 นายปิตินันท์ จันทร์มณี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
23 6504600057 นางสาวจิรภัทร ชาญศิลปกุล การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
24 6504600058 นายธีรนัย ปิ่นวานิช ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
25 6504600064 นายณัฐวุฒิ แดงประเสริฐ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
26 6504600067 นางสาวกนกพร แซ่ก้วย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
27 6504600070 นางสาวชญาดา บุญทิพย์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
28 6504600071 นางสาวกรกต อนุหนายนน์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
29 6504600072 นางสาวพิมมาตา อินทะศิริกุล การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
30 6504600073 นายธัญพิสิษฐ์ อุปัญ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
31 6504600074 นายมัธยัสถ์ รัตนพล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
32 6504600076 นายกฤษฌพัฒน์ ทานอุทิศ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
33 6504600083 นางสาวนฤมล คงตระกูล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
34 6504600094 นายณัฐพงษ์ อัศววิชัยโรจน์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
35 6504600100 นางสาวปภาวรินทร์ เพิ่มลาภ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
 พยาบาลศาสตร์
36 6503400017 นางสาวดลนภา นันทะลาด พยาบาลศาสตร์10
37 6503400018 นางสาวจุฬาลักษณ์ แสนกอง พยาบาลศาสตร์10
38 6503400049 นางสาวตรีรัก โพธิ์อิ่ม พยาบาลศาสตร์10
39 6503400050 นางสาวเสาวลักษณ์ แสงเพ็ง พยาบาลศาสตร์10
40 6503400052 นางสาวพิมพ์ลดา ฤทธิสิงห์ พยาบาลศาสตร์10
41 6503400062 นางสาวพิยดา หงษ์พินิจ พยาบาลศาสตร์10
42 6503400066 นางสาวณฐิตา วุฒิไชย พยาบาลศาสตร์10
43 6503400068 นายอิสระ อุดม พยาบาลศาสตร์10
44 6503400070 นางสาวจิดาภา พรมโคตร พยาบาลศาสตร์10
45 6503400072 นางสาวชลิตา บุญปรุง พยาบาลศาสตร์10
46 6503400073 นายธเนศ แสงทอน พยาบาลศาสตร์10
47 6503400076 นางสาวสุชญา นิลพัฒน์ พยาบาลศาสตร์10
48 6503400080 นางสาวณัฐริกานต์ หาดคำ พยาบาลศาสตร์10
49 6503400083 นางสาวรุ่งนิภา รุ่งแสงทอง พยาบาลศาสตร์10
50 6503400089 นางสาวอรุณรัตน์ รินชัย พยาบาลศาสตร์10
51 6503400091 นางสาวประภาศิริ กาบแก้ว พยาบาลศาสตร์10
52 6503400093 นางสาวจุฑามาศ พวงทอง พยาบาลศาสตร์10
53 6503400094 นางสาวปิยดา หล่าบุตรสี พยาบาลศาสตร์10
54 6503400095 นางสาวปภาวรินทร์ พลบัวไข พยาบาลศาสตร์10
55 6503400106 นางสาวธิญาดา ซื่อสัตย์ พยาบาลศาสตร์10
56 6503400107 นางสาวกิตติยาพร แสวงทรัพย์ พยาบาลศาสตร์10
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
57 6506400018 นางสาววริศรา ชิณโชติ วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
58 6506400020 นายวรากร ดำพิทักษ์ วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
 เภสัชศาสตร์
59 6506200023 นางสาวพิมพ์พิศา อัครมหโชติ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
60 6506200048 นางสาวรัตนภัทร พรมประสิทธิ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล