รายชื่อนศ.
รายวิชา151-313 : Electrical and Electronics Engineering
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6103100007 นายกิตติธัช เชียงทอง วิศวกรรมเครื่องกล10
2 6123100005 นายเพราพงศ์พันธุ์ พูลมา วิศวกรรมเครื่องกล10
3 6123100006 นายศรัณญ์ ฉัตรชัยธิติธำรงค์ วิศวกรรมเครื่องกล10
4 6204100003 นายทวีรัชต์ ดวงพุมเมฆ วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6204100007 นายชายชาญ นิลโนรี วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6303100001 นายตรัยศ ล้ำเลิศ วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6303100004 นายคีตรา เพียรนิติรักษ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6303100005 นายจิตรมนัส มาดีประเสริฐ วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6303100007 นายวรากร จรัลวรกุลวงศ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
10 6303100008 นายธนากร จุ้ยเสงี่ยม วิศวกรรมเครื่องกล10
11 6303100009 นายณัฐพล มาดีประเสริฐ วิศวกรรมเครื่องกล10
12 6303100010 นางสาวพัชราภา กฤษณะการะเกตุ วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6303100011 นายสุเมธี สามา วิศวกรรมเครื่องกล10
14 6303100012 นายวุฒฑวัฒน์ สุรภัตการกิจ วิศวกรรมเครื่องกล10
15 6303100013 นายสว่างพงษ์ จงประสิทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
16 6303100015 นายธิติวุฒิ ศรีมามาศ วิศวกรรมเครื่องกล10
17 6303100016 นายณรงศ์ฤทธิ์ ดาโลกา วิศวกรรมเครื่องกล10
18 6303100017 นายณัฐวุฒิ หมื่นนะ วิศวกรรมเครื่องกล10
19 6303100018 นายศุกล ฉัตร์จันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล10
20 6323100001 นายวรวัฒน์ เครือวัลย์ วิศวกรรมเครื่องกล10
21 6323100008 นายอนันต์ บุญเรือง วิศวกรรมเครื่องกล10
22 6323100009 นายอนุกูล วิสัชนาม วิศวกรรมเครื่องกล10
23 6323100016 นางสาวฐายิกา เกิดบ้านไทร วิศวกรรมเครื่องกล10
24 6323100017 นายนิตินันท์ วัชโรสินธ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
25 6323100018 นายสุวิจักขณ์ ตันวงศ์วาล วิศวกรรมเครื่องกล10
26 6323100020 นายรัชมงคล ขวัญนนท์เดิม วิศวกรรมเครื่องกล10
27 6323100021 นายพิพัฒน์ นิธิรุจิยางกูร วิศวกรรมเครื่องกล10
28 6323100022 นายปริพัตร์ ผาสอน วิศวกรรมเครื่องกล10
29 6323100023 นายสรัช ปันติ วิศวกรรมเครื่องกล10
30 6323100025 นายณัฐพงษ์ เกตุนวม วิศวกรรมเครื่องกล10
31 6323100026 นายวรายุส เกียกกายผาด วิศวกรรมเครื่องกล10
32 6323100027 นายชยุตพงศ์ แดงเรือง วิศวกรรมเครื่องกล10
33 6323100028 นายเจษฎากร แสงภู วิศวกรรมเครื่องกล10
34 6324120002 นายพงศ์พิชิต สิทธิเสรี วิศวกรรมเครื่องกล10
35 6403100004 นางสาวสามินี สาดพุ่ม วิศวกรรมเครื่องกล10
36 6403120001 นายกานต์ชนก ลิ่มเงิน วิศวกรรมเครื่องกล10
37 6404100001 นายวิธวินท์ หนูนัง วิศวกรรมเครื่องกล10
38 6404100002 นายวรทัต เขียวฉะอุ่ม วิศวกรรมเครื่องกล10
39 6404100003 นายธีรภัทร อุนานุยา วิศวกรรมเครื่องกล10
40 6404100005 นายทัชพล ภัทรเปรมเจริญ วิศวกรรมเครื่องกล10
41 6404100006 นายนนทพัทธ์ จันศรี วิศวกรรมเครื่องกล10
42 6404100007 นายสหัสชัย ประสิทธิพรสิริ วิศวกรรมเครื่องกล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล