รายชื่อนศ.
รายวิชา152-413 : Electrical Engineering Laboratory 5
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6104200019 นายปภาณ หนูเชื้อเวียง วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6223200003 นายฤกษ์ดี ช่างแกะ วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6223200004 นายธนศักดิ์ จันทรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6223200006 นายภัทรพล ศรีเทียนทอง วิศวกรรมไฟฟ้า40
5 6223200010 นายณัฐพงศ์ นาคทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า40
6 6223200011 นายรตนากร อักษรวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6223200012 นายณัฐวุฒิ แก้วประไพ วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6223200013 นายกมลเทพ จิตรณรงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6223200014 นายนิวัฒน์ รัตนสาคร วิศวกรรมไฟฟ้า40
10 6223200019 นายชาคริต เอี่ยมสกุล วิศวกรรมไฟฟ้า40
11 6223200020 นายสุรวุฒิ เขียวนาคา วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6223200021 นายนนธวัช เจริญฤทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6223200022 นายคมสัน อำนวย วิศวกรรมไฟฟ้า40
14 6223200025 นายจรัญ รักญาติ วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6223200026 นายฐิติกานต์ อิ่มใจ วิศวกรรมไฟฟ้า40
16 6223200027 นายพรพิพัฒน์ กรรฐโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้า40
17 6223200028 นายไตรเทพ ภักดิ์ใจดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6223200029 นายพชร เอี่ยมโมฬี วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6223200030 นายภูรินทร์ กิติจนาทร วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6223200031 นายกรวุฒิ อิ่มอาดูร วิศวกรรมไฟฟ้า40
21 6223200032 นายพงษ์เพชร พุ่มลอยฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า40
22 6223200033 นางสาวรณิดา นพวัง วิศวกรรมไฟฟ้า40
23 6223220001 นายธีระศักดิ์ จันทร์แมน วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6223220004 นายนนทวัฒน์ บุญเป็ง วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6223220005 นายนิธิ เมฆะวัฒนะ วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6423200006 นายศุภชัย ปัญญาบารมี วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6424200002 นายทศพร วัฒนะพันธ์ศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6424200005 นางสาววรัญญา ศิลปศร วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล