รายชื่อนศ.
รายวิชา155-102 : Computer programming
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6403200004 นายพงศกร บุญฮวด วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6403200005 นายวรุตม์ พอกสนิท วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6403200006 นายศราวุฒิ มนัส วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6403200007 นายธนวัฒน์ กันธิวัง วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6403200009 นายชัยวัฒน์ จรัสนิธิธำรง วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6403200010 นายปัฐน์วัฒน์ ขจรผล วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6403200011 นายจิรายุ แซ่แต้ วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6403200013 นายจิรวัฒน์ บุญพิศน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6403200014 นายธนพัฒน์ งามนิมิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6403200015 นายธนากร เสนาลา วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6403200016 นางสาวสุธาสินี ใบกนทา วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6403200017 นายธนกฤต ขุมทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6404220001 นายภัทรดนัย ทองเทพ วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล