รายชื่อนศ.
รายวิชา152-475 : Introduction to Electric Vehicle Engineering
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6104200003 นายธนายุต จรงค์หนู วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6104200018 นายภาสกร สีดา วิศวกรรมไฟฟ้า40
3 6124200005 นายเขตโสภณ ลอสซ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6204200005 นางสาวภัทรพร ธำรงกิจวิทยากุล วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6204200008 นางสาวธนัชพร อำภา วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6204200009 นายธีรภัทร์ เกิดศรีพันธุ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6204200010 นายศักดา ดวงสง่า วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6204200013 นางสาวลลิตวดี บุญยง วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6204200015 นายนพดล คงพูล วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6204200017 นายธนวัฒน์ ทองไชย วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6204200018 นายอนุชิต ไชยมา วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6204200019 นายโกวิท บุญบรรลุ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6223100002 นายธัชชัยนนท์ เหมทานนท์ วิศวกรรมเครื่องกล10
14 6223200003 นายฤกษ์ดี ช่างแกะ วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6223200004 นายธนศักดิ์ จันทรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6223200006 นายภัทรพล ศรีเทียนทอง วิศวกรรมไฟฟ้า40
17 6223200010 นายณัฐพงศ์ นาคทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า40
18 6223200011 นายรตนากร อักษรวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6223200012 นายณัฐวุฒิ แก้วประไพ วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6223200014 นายนิวัฒน์ รัตนสาคร วิศวกรรมไฟฟ้า40
21 6223200019 นายชาคริต เอี่ยมสกุล วิศวกรรมไฟฟ้า40
22 6223200020 นายสุรวุฒิ เขียวนาคา วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6223200021 นายนนธวัช เจริญฤทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6223200022 นายคมสัน อำนวย วิศวกรรมไฟฟ้า40
25 6223200026 นายฐิติกานต์ อิ่มใจ วิศวกรรมไฟฟ้า40
26 6223200028 นายไตรเทพ ภักดิ์ใจดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6223200029 นายพชร เอี่ยมโมฬี วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6223200031 นายกรวุฒิ อิ่มอาดูร วิศวกรรมไฟฟ้า40
29 6223200032 นายพงษ์เพชร พุ่มลอยฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า40
30 6223200033 นางสาวรณิดา นพวัง วิศวกรรมไฟฟ้า40
31 6303100007 นายวรากร จรัลวรกุลวงศ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
32 6303100016 นายณรงศ์ฤทธิ์ ดาโลกา วิศวกรรมเครื่องกล10
33 6303100017 นายณัฐวุฒิ หมื่นนะ วิศวกรรมเครื่องกล10
34 6303200002 นายนพดล ไทรจำปา วิศวกรรมไฟฟ้า10
35 6303200003 นายอุดมศักดิ์ โชติรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
36 6303200004 นายอลงกรณ์ รัตนพิศพรชัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
37 6303200005 นายภาณุพงศ์ มาดีประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
38 6303200009 นายธนพงษ์ โคตรนาม วิศวกรรมไฟฟ้า10
39 6303200010 นายโสภณัฐ อำภา วิศวกรรมไฟฟ้า10
40 6303200012 นายพิสิฐชัย เหมปั้น วิศวกรรมไฟฟ้า10
41 6303200013 นายนิติธร เดชบำรุง วิศวกรรมไฟฟ้า10
42 6303200014 นายชิษณุพงศ์ ภู่เจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
43 6303200015 นายกันต์ สู่ประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
44 6303200016 นายอธิวัฒน์ มาตา วิศวกรรมไฟฟ้า10
45 6323100001 นายวรวัฒน์ เครือวัลย์ วิศวกรรมเครื่องกล10
46 6323100008 นายอนันต์ บุญเรือง วิศวกรรมเครื่องกล10
47 6323100009 นายอนุกูล วิสัชนาม วิศวกรรมเครื่องกล10
48 6323100016 นางสาวฐายิกา เกิดบ้านไทร วิศวกรรมเครื่องกล10
49 6323100017 นายนิตินันท์ วัชโรสินธ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
50 6323100018 นายสุวิจักขณ์ ตันวงศ์วาล วิศวกรรมเครื่องกล10
51 6323100020 นายรัชมงคล ขวัญนนท์เดิม วิศวกรรมเครื่องกล10
52 6323100021 นายพิพัฒน์ นิธิรุจิยางกูร วิศวกรรมเครื่องกล10
53 6323100022 นายปริพัตร์ ผาสอน วิศวกรรมเครื่องกล10
54 6323100023 นายสรัช ปันติ วิศวกรรมเครื่องกล10
55 6323100025 นายณัฐพงษ์ เกตุนวม วิศวกรรมเครื่องกล10
56 6323100026 นายวรายุส เกียกกายผาด วิศวกรรมเครื่องกล10
57 6323100027 นายชยุตพงศ์ แดงเรือง วิศวกรรมเครื่องกล10
58 6323100028 นายเจษฎากร แสงภู วิศวกรรมเครื่องกล10
59 6324120002 นายพงศ์พิชิต สิทธิเสรี วิศวกรรมเครื่องกล10
60 6423200006 นายศุภชัย ปัญญาบารมี วิศวกรรมไฟฟ้า10
61 6424120002 นายธนบดี สินโพธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล (สมทบ 4 ปี)10
62 6424200002 นายทศพร วัฒนะพันธ์ศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
63 6424200005 นางสาววรัญญา ศิลปศร วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล