รายชื่อนศ.
รายวิชา152-222 : Electrical Engineering Laboratory 1
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6004200004 นายเนติธร บัวรอด วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6004200016 นายสมรรถชัย เขียวดารา วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6204200011 นายธนนท์ ตรงคณารักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6304200002 นายวีรภัทร สมสา วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6304200004 นางสาวนฤภร ภารัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6304200005 นายธนดล แป๊ะสมัน วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6304200006 นายกษิฤทธิ์ ลิ้มพานิช วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6304200007 นายธนภัทร ศรีแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6304200008 นางสาวปัญจรัตน์ ยุบลชิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6304200009 นายณัฐชา ฉายทองคำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6304200010 นางสาวฐิติญา กอบจิตติ วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6304200011 นายนวพล ศรทับเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6304200012 นายกฤษฎา พัฒนะปริญญ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6304200013 นางสาวชนิสรา ฉายอรุณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6304200014 นายตะวันชัช สุขสมัคร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6304200019 นายธนโชติ ไพรินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6304220001 นายภูดิส ไชยมงคล วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6403200004 นายพงศกร บุญฮวด วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6403200005 นายวรุตม์ พอกสนิท วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6403200006 นายศราวุฒิ มนัส วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6403200007 นายธนวัฒน์ กันธิวัง วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6403200009 นายชัยวัฒน์ จรัสนิธิธำรง วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6403200010 นายปัฐน์วัฒน์ ขจรผล วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6403200011 นายจิรายุ แซ่แต้ วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6403200013 นายจิรวัฒน์ บุญพิศน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6403200014 นายธนพัฒน์ งามนิมิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6403200015 นายธนากร เสนาลา วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6403200016 นางสาวสุธาสินี ใบกนทา วิศวกรรมไฟฟ้า10
29 6403200017 นายธนกฤต ขุมทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
30 6424200002 นายทศพร วัฒนะพันธ์ศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล