รายชื่อนศ.
รายวิชา152-212 : Electric Circuits Analysis 2
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6104200001 นายอรรถพล จันยอย วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6104200003 นายธนายุต จรงค์หนู วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6104200014 นายศิวรักษ์ อาจสามล วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6104200019 นายปภาณ หนูเชื้อเวียง วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6203220002 นายจิรวิทย์ โพธิ์ไพจิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6304200002 นายวีรภัทร สมสา วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6304200004 นางสาวนฤภร ภารัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6304200005 นายธนดล แป๊ะสมัน วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6304200006 นายกษิฤทธิ์ ลิ้มพานิช วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6304200007 นายธนภัทร ศรีแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6304200008 นางสาวปัญจรัตน์ ยุบลชิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6304200009 นายณัฐชา ฉายทองคำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6304200010 นางสาวฐิติญา กอบจิตติ วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6304200011 นายนวพล ศรทับเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6304200012 นายกฤษฎา พัฒนะปริญญ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6304200013 นางสาวชนิสรา ฉายอรุณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6304200014 นายตะวันชัช สุขสมัคร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6304200019 นายธนโชติ ไพรินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6304220001 นายภูดิส ไชยมงคล วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6323220001 นายนิธิศ คุณพิชญอุดม วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6403200004 นายพงศกร บุญฮวด วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6403200005 นายวรุตม์ พอกสนิท วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6403200006 นายศราวุฒิ มนัส วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6403200007 นายธนวัฒน์ กันธิวัง วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6403200009 นายชัยวัฒน์ จรัสนิธิธำรง วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6403200010 นายปัฐน์วัฒน์ ขจรผล วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6403200011 นายจิรายุ แซ่แต้ วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6403200013 นายจิรวัฒน์ บุญพิศน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
29 6403200014 นายธนพัฒน์ งามนิมิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
30 6403200015 นายธนากร เสนาลา วิศวกรรมไฟฟ้า10
31 6403200016 นางสาวสุธาสินี ใบกนทา วิศวกรรมไฟฟ้า10
32 6403200017 นายธนกฤต ขุมทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
33 6423200001 นางสาวพรพรรณ ดวงมณี วิศวกรรมไฟฟ้า10
34 6423200002 นายเด่นชัย พลขาล วิศวกรรมไฟฟ้า10
35 6423200003 นายอภิชาติ คำสนิท วิศวกรรมไฟฟ้า10
36 6423200004 นายธนาธิป หิรัญสุนทร วิศวกรรมไฟฟ้า10
37 6423200005 นายสาธิตย์ ทะนาเวชย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
38 6423200007 นายธเนศธา ตาริน วิศวกรรมไฟฟ้า10
39 6423200008 นายศิริกรณ์ เที่ยงทัศน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
40 6423200009 นายจักรินทร์ หมอยาดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
41 6423200010 นายนพดล วงค์แก่น วิศวกรรมไฟฟ้า10
42 6423200011 นางสาวมินตรา แสงวิมาน วิศวกรรมไฟฟ้า10
43 6423200012 นายวีรภัทร วงศ์แสน วิศวกรรมไฟฟ้า10
44 6423200013 นายรัฐศาสตร์ บุญทา วิศวกรรมไฟฟ้า10
45 6423200014 นายกมลพัฒน์ พรงาม วิศวกรรมไฟฟ้า10
46 6423200017 นายจิรวัฒน์ เม่นขำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
47 6423200018 นางสาวกชกร คำแพ วิศวกรรมไฟฟ้า10
48 6424200001 นางสาวณภัทร เลิศเดชกำจร วิศวกรรมไฟฟ้า10
49 6424200002 นายทศพร วัฒนะพันธ์ศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
50 6424200005 นางสาววรัญญา ศิลปศร วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล