รายชื่อนศ.
รายวิชา151-101 : Engineering Drawing
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5903900017 นายพงศธร คงแถวทอง วิศวกรรมโยธา10
2 6004200002 นางสาวอาภากร อ่อนสำอางค์ วิศวกรรมไฟฟ้า40
3 6104000002 นายพรพิพัฒน์ ละออจิตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
4 6104200003 นายธนายุต จรงค์หนู วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6104200005 นายสิรวิชญ์ จันทร์เจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6104200019 นายปภาณ หนูเชื้อเวียง วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6204220001 นายกฤตธัช จันทร์วุฒิคุณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6323900003 นายชาคร คงนา วิศวกรรมโยธา10
9 6323900008 นายทิวา รวยสันเทียะ วิศวกรรมโยธา10
10 6403200004 นายพงศกร บุญฮวด วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6403200005 นายวรุตม์ พอกสนิท วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6403200006 นายศราวุฒิ มนัส วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6403200007 นายธนวัฒน์ กันธิวัง วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6403200009 นายชัยวัฒน์ จรัสนิธิธำรง วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6403200010 นายปัฐน์วัฒน์ ขจรผล วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6403200011 นายจิรายุ แซ่แต้ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6403200013 นายจิรวัฒน์ บุญพิศน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6403200014 นายธนพัฒน์ งามนิมิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6403200015 นายธนากร เสนาลา วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6403200016 นางสาวสุธาสินี ใบกนทา วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6403200017 นายธนกฤต ขุมทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6404200001 นายสรณ์พุฒ กว้านทองธรรม วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6404200003 นายณัฐกุล สุขพิริยะประทีป วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6404200006 นายทวี ขจรทวีชัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6404200007 นายกิรติ แพร่พิพัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6404200008 นายพงศกร พัสกรวิวัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6404200009 นายนนทวัฒน์ อ่อนลมูล วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6404200011 นายนฤปนาท ฉลาดแฉลม วิศวกรรมไฟฟ้า10
29 6404200012 นายดนุเดช ครุฑแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า72
30 6423900014 นางสาวกฤติยา คล่องแคล่ว วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล