รายชื่อนศ.
รายวิชา123-114 : Organic Chemistry Laboratory
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เภสัชศาสตร์
1 6406200037 นางสาวสุพิชญา จันขอด การบริบาลทางเภสัชกรรม10
2 6406200038 นางสาวชนากานต์ วงษ์กวน การบริบาลทางเภสัชกรรม10
3 6406200041 นายก้องภพ บัวเหม การบริบาลทางเภสัชกรรม10
4 6406200042 นางสาวณัฎฐนิช ลาตวงษ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม72
5 6406200043 นางสาวพิมพ์พลอย เดชชัยพิทักษ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
6 6406200044 นางสาวกรวรรณ เรกระโทก การบริบาลทางเภสัชกรรม10
7 6406200045 นางสาวเขมจิรา วิริยะประสิทธิ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
8 6406200046 นางสาวกนกวรรณ อินทร์สุระ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
9 6406200047 นายพสธร จาดบรรเทิง การบริบาลทางเภสัชกรรม10
10 6406200048 นางสาวมาฆวดี ศรีทัน การบริบาลทางเภสัชกรรม10
11 6406200049 นางสาวกนกพร สายสิงห์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
12 6406200050 นางสาวชนัญธิดา ธรรมฤทธิ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
13 6406200051 นางสาวณิชกานต์ งามเจริญ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
14 6406200052 นายณัฏฐพล รักษาศิริ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
15 6406200053 นางสาวนันทิกานต์ เนติศานนท์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
16 6406200054 นางสาวนราทิพย์ ขวัญทอง การบริบาลทางเภสัชกรรม10
17 6406200055 นางสาววรินท์ลัคน์ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง การบริบาลทางเภสัชกรรม10
18 6406200056 นายภูฤทธิ์ ตันธนโรจน์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
19 6406200058 นายฮาบีบ แวดาแม การบริบาลทางเภสัชกรรม10
20 6406200059 นายจิรเมธ แก้วยศ การบริบาลทางเภสัชกรรม72
21 6406200061 นายปฐมพงษ์ ชัยกิจ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
22 6406200063 นางสาวชลธาร ใกล้ชิด การบริบาลทางเภสัชกรรม10
23 6406200064 นางสาวฉัตรมณี พฤกษ์อำนวย การบริบาลทางเภสัชกรรม10
24 6406200065 นางสาวขนิษฐา แก่นอาสา การบริบาลทางเภสัชกรรม10
25 6406200066 นางสาวอังคนา สีลาภเกื้อ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
26 6406200068 นางสาวนิรมล แซ่หลี การบริบาลทางเภสัชกรรม10
27 6406200070 นางสาวชนรดา แก้วแจ่ม การบริบาลทางเภสัชกรรม10
28 6406200072 นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นกิจ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
29 6406200073 นางสาวกัญญาภัค ชุมวงษ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
30 6406200074 นางสาวกันย์ณัฐญา มารมณ์พันธ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
31 6406200075 นางสาวจารุวรรณ แก่นแสง การบริบาลทางเภสัชกรรม10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล