รายชื่อนศ.
รายวิชา123-114 : Organic Chemistry Laboratory
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เภสัชศาสตร์
1 6406200001 นางสาวปัทมนา ตรีระตระกูล การบริบาลทางเภสัชกรรม10
2 6406200002 นางสาวณัฐกฤตา ชุณหพาณิชย์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
3 6406200003 นางสาวกันต์กนิษฐ์ คูรัตน์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
4 6406200004 นายสินสกฤตติ์ ยงรัตนกิจ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
5 6406200005 นางสาวโสรญา อิดทิ้ง การบริบาลทางเภสัชกรรม10
6 6406200006 นางสาวเพ็ญพร ไพรบึง การบริบาลทางเภสัชกรรม10
7 6406200007 นางสาวมนทกานติ อินทรลักษณ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
8 6406200008 นายพีรภัทร ทวดอาจ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
9 6406200009 นางสาวพรพรรณ จันทร์ไทย การบริบาลทางเภสัชกรรม10
10 6406200010 นางสาวพนิดา เกื้อไข่ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
11 6406200012 นางสาวปราถนา วังคีรี การบริบาลทางเภสัชกรรม10
12 6406200013 นายราชัน สกุลเกียรติวงศ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
13 6406200014 นางสาวพิยดา ภิรมย์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
14 6406200016 นางสาวพิชญ์ดนยา จริตงาม การบริบาลทางเภสัชกรรม10
15 6406200017 นางสาวณัฐวดี วีระธรณิศร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
16 6406200018 นายหฤษฎ์ มหาโชคเลิศวัฒนา การบริบาลทางเภสัชกรรม10
17 6406200019 นายกิตติภพ วงศ์นิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม10
18 6406200020 นางสาวธวัลรัตน์ วุฒิสารวรากรณ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
19 6406200021 นางสาวเจตปรียา สถาพรชัยสิทธิ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
20 6406200022 นางสาวเขมรัตน์ ปรางค์ทอง การบริบาลทางเภสัชกรรม10
21 6406200023 นางสาวกุลธิดา พรานสมัน การบริบาลทางเภสัชกรรม10
22 6406200024 นางสาวสาธิยา ไหวพินิจ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
23 6406200025 นางสาวณัฐลดา มูลสวัสดิ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
24 6406200026 นายกิจจณัฐ์ วิบูลย์วัฒนกิจ การบริบาลทางเภสัชกรรม72
25 6406200027 นางสาวพิมพ์กมล จอมยิ้ม การบริบาลทางเภสัชกรรม10
26 6406200028 นางสาวขวัญจิรา พรหมจีน การบริบาลทางเภสัชกรรม10
27 6406200029 นางสาวกัลยรัตน์ ธนากรวิวัฒน์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
28 6406200030 นางสาวนันท์นภัส บุญแทน การบริบาลทางเภสัชกรรม10
29 6406200031 นางสาวลัทธพรรณ กองสุข การบริบาลทางเภสัชกรรม10
30 6406200032 นายจิรกิตติ แสงทอง การบริบาลทางเภสัชกรรม10
31 6406200035 นางสาวสุภลักษณ์ นาจำปา การบริบาลทางเภสัชกรรม10
32 6406200036 นางสาวณัฐธิดา อ่อนวิมล การบริบาลทางเภสัชกรรม10
33 6406200067 นายอนาวิล อานามวัฒน์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล