รายชื่อนศ.
รายวิชา151-232 : Mechanics of Materials 1
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5705500005 นายณัฐกฤษ แก้วกระจ่าง วิศวกรรมยานยนต์40
2 6005500007 นายรัฐธรรมนูญ หินเมืองเก่า วิศวกรรมยานยนต์10
3 6105500001 นายกองทัพ เลิศจิตเจริญบุญ วิศวกรรมยานยนต์10
4 6105500003 นายนรภัทร ปรีชาศิลป์ วิศวกรรมยานยนต์10
5 6105500006 นายธนดล โห้หาญ วิศวกรรมยานยนต์10
6 6105500009 นายเกียรติรพี ชินชาด วิศวกรรมยานยนต์10
7 6105500013 นายอินทัช เติมทองสุขสกุล วิศวกรรมยานยนต์10
8 6105500021 นายเจษฎากร ชูแสงทอง วิศวกรรมยานยนต์10
9 6205520001 นายภัทรพงษ์ รัตนวีระพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)10
10 6305500003 นายกมนพรรธน์ เจริญวัฒน์เมธา วิศวกรรมยานยนต์10
11 6305500004 นายอินทัช ผิวดำดี วิศวกรรมยานยนต์10
12 6305500005 นายซิกเซนต์ พรหมบริรักษ์ วิศวกรรมยานยนต์10
13 6305500006 นายจักรพันธ์ จันทร์สุโรจน์ วิศวกรรมยานยนต์10
14 6305500009 นายจักรพันธ์ แก้วกระจ่าง วิศวกรรมยานยนต์10
15 6305500012 นายวิทัศน์ กะการดี วิศวกรรมยานยนต์10
16 6305500013 นายเจตนริน อินทจร วิศวกรรมยานยนต์10
17 6305500014 นายพัศวุฒิ พึ่งจรูญ วิศวกรรมยานยนต์10
18 6305500017 นายอติทัต ถึงสุคติ วิศวกรรมยานยนต์10
19 6305500018 นายธีรภพ แสงกุล วิศวกรรมยานยนต์10
20 6305500019 นายณัฐภัทร วันเพ็ง วิศวกรรมยานยนต์10
21 6305500023 นางสาวกีรณา ประภารสุต วิศวกรรมยานยนต์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล