รายชื่อนศ.
รายวิชา151-201 : Engineering mechanics 1
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6103900009 นายสิโรตม์ วงษ์วรรณ์ วิศวกรรมโยธา10
2 6103900020 นางสาวรักษยา ดาราย้อย วิศวกรรมโยธา10
3 6222520001 นายชลิต นิลพฤกษ์ เทคโนโลยียานยนต์10
4 6323900002 นายทรงเดช อัจฉริยะสมบัติ วิศวกรรมโยธา40
5 6323900008 นายทิวา รวยสันเทียะ วิศวกรรมโยธา10
6 6405500001 นายธีรภัทร ทองอุบล วิศวกรรมยานยนต์10
7 6405500003 นายอรรถพล กิจบำรุง วิศวกรรมยานยนต์10
8 6405500004 นายชโยดม ศรีชัยชาญวงษ์ วิศวกรรมยานยนต์10
9 6405500006 นายวงศกร จำรัสศรี วิศวกรรมยานยนต์10
10 6405500007 นายธนกฤต สื่อเฉย วิศวกรรมยานยนต์10
11 6405500008 นายปฏิพัทธ์ กลั่นปาน วิศวกรรมยานยนต์10
12 6405500009 นายธนภัทร ดีมงคล วิศวกรรมยานยนต์10
13 6405500010 นายจิรายุ ผดุงญาติ วิศวกรรมยานยนต์10
14 6423900014 นางสาวกฤติยา คล่องแคล่ว วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล