รายชื่อนศ.
รายวิชา146-450 : Scenery and Lighting Design
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6104600091 นายธนัทเมศร์ เนติจรรยาพัทธ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
2 6204600012 นางสาววันเลิศ เจษฎางษ์กุล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
3 6204600013 นางสาวชนากานต์ ผดุงนานนท์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
4 6204600021 นายวุฒินันท์ เจริญสุข ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
5 6204600028 นางสาวเยนหลี สุภาพรหม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6204600041 นายทวีวิทย์ เปรมมนัสไพศาล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6204600043 นางสาวชนิดา ตั้งสุวรรณศรี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6204600047 นายนที ประสาททอง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6204600051 นางสาวพัชราภรณ์ จีนเสถียร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
10 6204600052 นายนโม นุตาคม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6204600054 นายธิวัฒนา เกียรติพร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6204600057 นางสาวสิริรัตน์ ชูหนู ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6204600061 นายณัฐพล จิตรดา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6204600062 นางสาววนัศญา ด่านเจริญวศิน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
15 6204600065 นางสาวเขมกร บุญจงชัชวาล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
16 6204600067 นายอัครินทร์ ผาอินทร์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
17 6204600092 นายศุภกิจ วามเกษ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
18 6204600094 นางสาวกุลนิดา ทิมเกตุ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
19 6204600102 นางสาววราณีย์ วัฒนะพร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
20 6204600120 นายธนดล เยี่ยมยืนยง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
21 6204600125 นางสาวเกศเกล้า ธาราวิกรัยรัตน์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
22 6204620003 นายกฤษฎิ์ ประสมศรี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
23 6204620006 นายชนะภัย แสงภู ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
24 6204620008 นายสุธาเทพ ขาวสำอางค์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
25 6204620009 นายสิทธา บุรีวงค์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
26 6204620010 นายณภัทรวงค์ สวัสดิวณิชชากร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
27 6204620012 นายอานุภาพ ขำบุญกลิ่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
28 6304600082 นายภูผา พุ่มเหรียญ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล