รายชื่อนศ.
รายวิชา146-269 : Project 1
กลุ่ม3
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6304600005 นายเพิ่มพูน สิงห์คร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
2 6304600009 นายจิรวัฒน์ กลมเกรียว ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
3 6304600017 นายสหรัฐ บัวแดง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
4 6304600018 นายศราวุฒิ กุลวิชญ์วิวัฒน์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
5 6304600019 นายบุญหาญณรงค์ อัครเรืองมนตรี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6304600023 นายภวิศ หงษ์กลิ่น การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
7 6304600027 นางสาวปราณี คงอยู่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6304600039 นายขจร โรจน์ศิริกุล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6304600047 นายกันทร องค์ศิริพร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
10 6304600058 นายอรรถชัย แสวงกิจ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6304600081 นายนิธิวัฒน์ ณ ลำพูน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล