รายชื่อนศ.
รายวิชา146-269 : Project 1
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6204600059 นายอมรเทพ รับพร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
2 6304600004 นางสาวณัฎชานันท์ สุธรรมมา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
3 6304600010 นายไวยจิณต์ มา การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
4 6304600013 นายอภิสิทธิ์ เมฆี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
5 6304600015 นางสาวจรัสพร ม่วงลาย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6304600025 นายพันธกิจ สุทธิเสริม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6304600026 นายนิเชษฐ์ จิตวรานนท์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6304600036 นางสาวอลิศศวรรณ คณะคาย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6304600050 นายพัชรพล คเชนทร์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
10 6304600052 นายธีร์วิสิทธิ์ ตุรงคราวี การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
11 6304600063 นายพงษ์ประภัทร หง การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
12 6304600073 นายสุรทิน ขัดแก้ว ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6304600075 นายปริณญา โภคทวีงาม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6304600076 นางสาวชัญญา ราวิชัย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล