รายชื่อนศ.
รายวิชา140-164 : Basic Moving Image Production
กลุ่ม3
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 5704600055 นายธนาวุฒิ เข็มกลัด การโฆษณา10
2 6104600013 นายทินกร อยู่แจ้ง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
3 6104600040 นายธนายุต อเนกลาภเสรี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
4 6104600041 นายศุภกิตติ์ เนียนพานิช ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
5 6104600049 นายรุ่งโรจน์ ธนกิตติกร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6104600064 นายศุภกร จันทร์แก้ว ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6204620015 นางสาวพรธิรัตน์ กุดแถลง การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
8 6204620019 นายธนาวัฒน์ ผาทอง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6304620002 นายกิตติศักดิ์ วรรณสุทธิ์ การประชาสัมพันธ์10
10 6404600049 นางสาวอารญา เฟื่องทรัพย์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล72
11 6404600061 นายธีรศักดิ์ ท่าประโคน การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
12 6404600064 นายณันชพงศ์ สุขเรือง การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
13 6404600069 นายอิทธิวัฒน์ สุขเรือง การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล