รายชื่อนศ.
รายวิชา140-164 : Basic Moving Image Production
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6204600043 นางสาวชนิดา ตั้งสุวรรณศรี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
2 6204620012 นายอานุภาพ ขำบุญกลิ่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
3 6404600006 นางสาวสรัลชนา ศรีแสงธรรม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
4 6404600008 นายอธิพัฒน์ ถนอมสัมพันธ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
5 6404600009 นางสาวสายทิพย์ ไพรบูลย์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6404600014 นางสาวภริษา เอกฤทธิ์ภักดี การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
7 6404600016 นายปรวัฒน์ เริงถ่าย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6404600018 นายนพดล นิลฤทธิ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6404600022 นายสุทธิรัก นามสมจิตต์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
10 6404600024 นางสาวมนัสนันท์ ชนะกุลประเสริฐ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6404600029 นางสาวรสริน วารีศรี การประชาสัมพันธ์10
12 6404600031 นางสาวภัทราภรณ์ ลาภใหญ่ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
13 6404600033 นายอนลัส พูลศิริ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6404600036 นายวีรพงศ์ โคตรมงคล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
15 6404600042 นายคณิศร อรพินท์พิศุทธิ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
16 6404600044 นางสาวบุณยาพร ทับทิมทอง การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล72
17 6404600046 นายสุรชัช แสงไกรรุ่งโรจน์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
18 6404600050 นายประเสริฐ มุลลารักษ์ การประชาสัมพันธ์10
19 6404600051 นายสุกฤษฎิ์ ยิ่งธเนศ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
20 6404600053 นางสาวพรอุมา แซ่ฮ้อ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
21 6404600055 นางสาวชฎาทอง แท่นทอง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
22 6404600056 นางสาวสุภัทรรัชต์ ชีพสาทิศ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
23 6404600057 นายกึกก้อง พงษ์สุวินัย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล72
24 6404600059 นายศักดิ์สิทธิ์ ชิดชัยภูมิ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
25 6404600065 นายณัฐภพ เพชรรักษ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
26 6404600067 นางสาวณฤมล ฉลาด ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
27 6404600068 นายวิเชียร ไชยภัฏ การประชาสัมพันธ์10
28 6404600072 นางสาวอริญญา นุ่นด้วง การประชาสัมพันธ์10
29 6404600073 นางสาวพิชญานิน ศิโรรัตนพาณิชย์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
30 6404620001 นายศิษฎ์ โตรื่น การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
31 6404620002 นายอภิชัย ลิมป์สุชาลี การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
32 6404620003 นายธนภัทร สุขแก้ว การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล