รายชื่อนศ.
รายวิชา155-488 : Seminar Computer Engineering
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6103000002 นายนิพัฒน์ คงนาม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
2 6104000002 นายพรพิพัฒน์ ละออจิตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
3 6304000007 นายยุทธพร มงคลสกุลฤทธิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
4 6323000002 นายวิทยา ขันพรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
5 6404000002 นายดลพัฒน์ รุ่งเจริญชินาวงศ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
6 6404000004 นายธนภาค บุษบงศ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
7 6404000005 นายนพดล ปวงนิยม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
8 6404000006 นายบุญยกร นุกูลพานิชย์วิพัฒน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
9 6404000007 นางสาวธัญรัตน์ แสนกล้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
10 6404000008 นายพิษณุ ภัทรภักดีธรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
11 6404000009 นายรชิรวิชญ์ เนียมสวัสดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
12 6404000010 นายถิรบุตร พันธ์ดี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
13 6404000011 นางสาวมนัชญา วงศ์คุณัชญ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
14 6404000012 นายครรชิต พุ่มลอยฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์72
15 6424000001 นางสาวธนัญสินี พวงจำปา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
16 6424000002 นางสาวญาโณทัย อุบลหล้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
17 6424000003 นายวรพงศ์ มงคลกาย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
18 6424000004 นางสาวกฤตนาต กวินนาถชัยกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
19 6424000006 นายนฤเดช รุ่งแจ้งรัมย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล