รายชื่อนศ.
รายวิชา124-104 : General Physics Laboratory 2
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5804220004 นายณัช ณรงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6323900008 นายทิวา รวยสันเทียะ วิศวกรรมโยธา10
3 6403900001 นายวุฒิชัย เอกสกุล วิศวกรรมโยธา10
4 6403900002 นางสาววิรัลยา สมประสงค์ วิศวกรรมโยธา10
5 6403900003 นายอดิศร ทาแก้ว วิศวกรรมโยธา10
6 6404200001 นายสรณ์พุฒ กว้านทองธรรม วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6404200003 นายณัฐกุล สุขพิริยะประทีป วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6404200006 นายทวี ขจรทวีชัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6404200007 นายกิรติ แพร่พิพัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6404200008 นายพงศกร พัสกรวิวัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6404200009 นายนนทวัฒน์ อ่อนลมูล วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6404200011 นายนฤปนาท ฉลาดแฉลม วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6404200012 นายดนุเดช ครุฑแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า72
14 6405500001 นายธีรภัทร ทองอุบล วิศวกรรมยานยนต์10
15 6405500003 นายอรรถพล กิจบำรุง วิศวกรรมยานยนต์10
16 6405500004 นายชโยดม ศรีชัยชาญวงษ์ วิศวกรรมยานยนต์10
17 6405500006 นายวงศกร จำรัสศรี วิศวกรรมยานยนต์10
18 6405500007 นายธนกฤต สื่อเฉย วิศวกรรมยานยนต์10
19 6405500008 นายปฏิพัทธ์ กลั่นปาน วิศวกรรมยานยนต์10
20 6405500009 นายธนภัทร ดีมงคล วิศวกรรมยานยนต์10
21 6405500010 นายจิรายุ ผดุงญาติ วิศวกรรมยานยนต์10
22 6423900028 นายเอกวิทย์ กิจจิว วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล