รายชื่อนศ.
รายวิชา124-104 : General Physics Laboratory 2
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6004200006 นายกิตติธัช สาสนะ วิศวกรรมไฟฟ้า40
2 6004200013 นายภูริญ เงาเพ็ชร วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6203200010 นายวีรพล ชูชอบ วิศวกรรมไฟฟ้า40
4 6403100004 นางสาวสามินี สาดพุ่ม วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6403120001 นายกานต์ชนก ลิ่มเงิน วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6403200004 นายพงศกร บุญฮวด วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6403200005 นายวรุตม์ พอกสนิท วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6403200006 นายศราวุฒิ มนัส วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6403200007 นายธนวัฒน์ กันธิวัง วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6403200009 นายชัยวัฒน์ จรัสนิธิธำรง วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6403200010 นายปัฐน์วัฒน์ ขจรผล วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6403200011 นายจิรายุ แซ่แต้ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6403200013 นายจิรวัฒน์ บุญพิศน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6403200014 นายธนพัฒน์ งามนิมิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6403200015 นายธนากร เสนาลา วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6403200016 นางสาวสุธาสินี ใบกนทา วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6403200017 นายธนกฤต ขุมทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6403920001 นางสาววรณัน บาลศรี วิศวกรรมโยธา10
19 6404100001 นายวิธวินท์ หนูนัง วิศวกรรมเครื่องกล10
20 6404100002 นายวรทัต เขียวฉะอุ่ม วิศวกรรมเครื่องกล10
21 6404100003 นายธีรภัทร อุนานุยา วิศวกรรมเครื่องกล10
22 6404100005 นายทัชพล ภัทรเปรมเจริญ วิศวกรรมเครื่องกล10
23 6404100006 นายนนทพัทธ์ จันศรี วิศวกรรมเครื่องกล10
24 6404100007 นายสหัสชัย ประสิทธิพรสิริ วิศวกรรมเครื่องกล10
25 6404220001 นายภัทรดนัย ทองเทพ วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6423900013 นายสุรสาร เทพศิริ วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล