รายชื่อนศ.
รายวิชา153-421 : Hydraulic Engineering
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6203900001 นายสุรเชษฐ์ สมาทอง วิศวกรรมโยธา10
2 6203900006 นายวันชนะ จินพระ** วิศวกรรมโยธา10
3 6303900004 นายภูมิภาค พงษ์เกตุกรณ์ วิศวกรรมโยธา10
4 6303920001 นางสาวภคพร เทียนพัด วิศวกรรมโยธา10
5 6323320001 นายไพรวัลย์ อุ่นสวัสดิ์ วิศวกรรมโยธา10
6 6323900004 นายธรณิศ ณ.จันทร์ วิศวกรรมโยธา10
7 6323900007 นางสาวสรัญญา อินทศรี CIVIL ENGINEERING10
8 6323900011 นายสาธิต แตงสาขา วิศวกรรมโยธา10
9 6323900015 นายโสภณ สุทธิโพธิ์ วิศวกรรมโยธา10
10 6323900016 นายธวัชชัย รัตนนิยม วิศวกรรมโยธา10
11 6323900017 นายพันธกร สุกดำ วิศวกรรมโยธา10
12 6323900018 นายมงคล ทองไกร วิศวกรรมโยธา10
13 6323920003 นายพรเทพ อชพาณิช วิศวกรรมโยธา10
14 6323920005 นายปัญจวัฒนส์ พิพัฒน์กุล วิศวกรรมโยธา10
15 6423900011 นายฐิตพันธุ์ ว่องวิวรรธน์ วิศวกรรมโยธา10
16 6423900012 นายอิทธิพันธุ์ ว่องวิวรรธน์ วิศวกรรมโยธา10
17 6423900013 นายสุรสาร เทพศิริ วิศวกรรมโยธา10
18 6423900020 นายวัฒนา อายตวงษ์ วิศวกรรมโยธา10
19 6423900021 นายศรัณ จันทร์พวง วิศวกรรมโยธา10
20 6423900025 นายวุฒิชัย ศรีปุณญาคุปต์ วิศวกรรมโยธา10
21 6423920009 นายวินัย บุญมุนัส วิศวกรรมโยธา10
22 6423929998 นายณฐพงศ์ ฮั่นวัฒนวงศ์ วิศวกรรมโยธา10
23 6423929999 นางสาวกฤษณา ธนารัตน์ วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล