รายชื่อนศ.
รายวิชา170-203 : Nutrition and Diet Therapy
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 พยาบาลศาสตร์
1 6303400001 นางสาวกันต์กนิษฐ์ พาหา พยาบาลศาสตร์10
2 6303400002 นางสาวอัญชลีพร รุ่งโรจน์เจริญ พยาบาลศาสตร์10
3 6303400003 นางสาวอัยยรัช ลือพงศ์ลัคณา พยาบาลศาสตร์10
4 6303400005 นางสาวรัตนาภรณ์ สุขอินทร์ พยาบาลศาสตร์10
5 6303400006 นางสาวอาทิตยา ระเจริญ พยาบาลศาสตร์10
6 6303400007 นางสาววนิดา พวงสมบัติ พยาบาลศาสตร์10
7 6303400008 นางสาวปัญญาพร ยันระหา พยาบาลศาสตร์10
8 6303400009 นางสาวณัฏฐณิชา ปันทิพย์ พยาบาลศาสตร์10
9 6303400010 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีจันทร์ พยาบาลศาสตร์10
10 6303400011 นางสาวรุสนานี หะมิดง พยาบาลศาสตร์10
11 6303400012 นางสาวมณีพร จันทร์ประเสริฐ พยาบาลศาสตร์10
12 6303400013 นางสาวจีรวรรณ ปรากฎกล้า พยาบาลศาสตร์10
13 6303400014 นางสาวชรีรัตน์ หลวงใจ พยาบาลศาสตร์10
14 6303400015 นายอัฐกานต์ พันธนิยะ พยาบาลศาสตร์10
15 6303400016 นางสาวเจนจิรา ประชากูล พยาบาลศาสตร์10
16 6303400017 นางสาววนิดา อุดม พยาบาลศาสตร์10
17 6303400018 นางสาวจิราภรณ์ รักนา พยาบาลศาสตร์10
18 6303400019 นางสาวโชติกา อุดมธนเลิศ พยาบาลศาสตร์10
19 6303400020 นางสาวสุรดา ขจรชัยเดชาโชติ พยาบาลศาสตร์10
20 6303400021 นางสาวเดือนฤดี ศรีจันทร์ พยาบาลศาสตร์10
21 6303400022 นางสาวฉัตรมณี จันทวิชัย พยาบาลศาสตร์10
22 6303400023 นางสาวกานต์มณี เสมูล พยาบาลศาสตร์10
23 6303400024 นางสาวอุสรา อัมพรดวงจิต พยาบาลศาสตร์10
24 6303400025 นางสาวภัทราพร ไชยศิลป์ พยาบาลศาสตร์10
25 6303400026 นางสาวอัจฉราวรรณ โพธิ์งาม พยาบาลศาสตร์10
26 6303400027 นางสาวสุเมธา ไทยเทศ พยาบาลศาสตร์10
27 6303400028 นางสาวกนกวรรณ บวรสุขสกุล พยาบาลศาสตร์10
28 6303400029 นางสาวฐานิกา จันสนิท พยาบาลศาสตร์10
29 6303400030 นายปริญญา ขุนนาพุ่ม พยาบาลศาสตร์10
30 6303400031 นางสาวดารารัตน์ อินทกูล พยาบาลศาสตร์10
31 6303400032 นางสาวปาณิศา มงคลศรี พยาบาลศาสตร์10
32 6303400033 นางสาวพิมพ์ปญา ธิติพรสิงห์ พยาบาลศาสตร์10
33 6303400034 นางสาวปัญจมา อันทะระบุตร พยาบาลศาสตร์10
34 6303400037 นางสาวสุธิชา ปู่เนียม พยาบาลศาสตร์10
35 6303400038 นางสาววันเสด็จ สุดใจ พยาบาลศาสตร์10
36 6303400039 นางสาวเพ็ญพักตร์ โชติสนธ์ พยาบาลศาสตร์10
37 6303400040 นางสาวพัณณิตา พุกนิลฉาย พยาบาลศาสตร์10
38 6303400042 นางสาวรัตน์ติยาภรณ์ ปิ่นแก้ว พยาบาลศาสตร์10
39 6303400043 นางสาวภัทรภรณ์ มูลเหลา พยาบาลศาสตร์10
40 6303400044 นางสาวจิตตราภรณ์ อุปสาร พยาบาลศาสตร์10
41 6303400046 นายณัฐวุฒิ โพธิ์ภักดี พยาบาลศาสตร์10
42 6303400047 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมมาตย์ พยาบาลศาสตร์10
43 6303400048 นางสาวสุทธิดา เครือโต พยาบาลศาสตร์10
44 6303400049 นางสาวธิดาภรณ์ พันธ์จันทร์ พยาบาลศาสตร์10
45 6303400050 นางสาวชนกานต์ อุ่นเรือน พยาบาลศาสตร์10
46 6303400051 นางสาวพรรณทิพา แสนบุดดา พยาบาลศาสตร์10
47 6303400052 นางสาวกุสุมา แย้มเรณู พยาบาลศาสตร์10
48 6303400053 นางสาวกนกพร พันธ์แก้ว พยาบาลศาสตร์10
49 6303400054 นางสาวอรัญญา ธรรมโหร พยาบาลศาสตร์10
50 6303400055 นางสาวสุภาวดี วรรณา พยาบาลศาสตร์10
51 6303400056 นางสาวกาญจนา ชาดา พยาบาลศาสตร์10
52 6303400057 นางสาวศรุตา อุปชัย พยาบาลศาสตร์10
53 6303400058 นางสาวปภาวรินทร์ พลจันทร์ พยาบาลศาสตร์10
54 6303400060 นางสาวศิรินภา ไชยสงคราม พยาบาลศาสตร์10
55 6303400061 นางสาวสุทธินันท์ สุขโต พยาบาลศาสตร์10
56 6303400062 นางสาวเจนจิรา ทองอยู่ พยาบาลศาสตร์10
57 6303400063 นางสาวอารียา ผาบจุงกุง พยาบาลศาสตร์10
58 6303400064 นางสาวทิวากร ไชยนา พยาบาลศาสตร์10
59 6303400065 นางสาวรุ่งนภา คำศรี พยาบาลศาสตร์10
60 6303400066 นางสาวพรรวษา เตือประโคน พยาบาลศาสตร์10
61 6303400067 นางสาวอรัญญา จันทร์โสภา พยาบาลศาสตร์10
62 6303400068 นางสาวพลอยมณี สมบัติมีมาก พยาบาลศาสตร์10
63 6303400069 นางสาวแพรพลอย สุรมะณี พยาบาลศาสตร์10
64 6303400070 นางสาวนิรนิล ชวะลิตร พยาบาลศาสตร์10
65 6303400071 นางสาวสุพิชญา สพานหล้า พยาบาลศาสตร์10
66 6303400072 นางสาวนภาพร น่าบัณฑิตย์ พยาบาลศาสตร์10
67 6303400073 นางสาวจรัสรวี พิมพ์สวัสดิ์ พยาบาลศาสตร์10
68 6303400074 นางสาวจิรารัตน์ ลาดหนองขุ่น พยาบาลศาสตร์10
69 6303400075 นางสาวสาริณี ชุมภูอินทร์ พยาบาลศาสตร์10
70 6303400076 นางสาวชลธิชา สุทธิโคตร พยาบาลศาสตร์10
71 6303400077 นางสาวพรนิมิตร ยางงาม พยาบาลศาสตร์10
72 6303400079 นางสาวสุพัตรา รื่นรมย์ พยาบาลศาสตร์10
73 6303400080 นางสาวปนิตา สมาธิ พยาบาลศาสตร์10
74 6303400081 นางสาววราภรณ์ ทองดี พยาบาลศาสตร์10
75 6303400082 นางสาววรรนิดา เสน่ห์พูด พยาบาลศาสตร์10
76 6303400083 นางสาวสุกัญญา มากดี พยาบาลศาสตร์10
77 6303400084 นายทศพร บุญสมัย พยาบาลศาสตร์10
78 6303400085 นางสาวอนิตยา สิงหเสนา พยาบาลศาสตร์10
79 6303400086 นางสาวปาริชาติ ลาลุน พยาบาลศาสตร์10
80 6303400087 นางสาวศิริประภา ดุสมศักดิ์ พยาบาลศาสตร์10
81 6303400088 นางสาวสุภาวัลย์ เหลารินทร์ พยาบาลศาสตร์10
82 6303400089 นางสาวพัชรินทร์ เจียมรัมย์ พยาบาลศาสตร์10
83 6303400090 นางสาวเสาวภา นารีนุช พยาบาลศาสตร์10
84 6303400091 นางสาวพิมพกา ปันยศ พยาบาลศาสตร์10
85 6303400092 นางสาวจุฑารัตน์ ดวนใหญ่ พยาบาลศาสตร์10
86 6303400093 นางสาวนภสร วงศ์อุทุมพร พยาบาลศาสตร์10
87 6303400094 นางสาวพิมพกานต์ สวัสดิ์ผล พยาบาลศาสตร์10
88 6303400095 นางสาวรจนา ปรีชื่น พยาบาลศาสตร์10
89 6303400096 นางสาวพรไพลิน ภู่สากล พยาบาลศาสตร์10
90 6303400097 นางสาวพรรวิสาน์ ไชยสาคร พยาบาลศาสตร์10
91 6303400098 นางสาวอารยา สาสาร พยาบาลศาสตร์10
92 6303400099 นางสาวกมลพรรณ พรหมเอาะ พยาบาลศาสตร์10
93 6303400101 นางสาวศิรภัสสร อโนทัย พยาบาลศาสตร์10
94 6303400103 นางสาวนันทนัช บุญเกิด พยาบาลศาสตร์10
95 6303400104 นางสาวยุวลี เหมืองน้อย พยาบาลศาสตร์10
96 6303400105 นางสาวพิมพิรา เชียงกันทะ พยาบาลศาสตร์10
97 6303400106 นางสาวอรัญชญา บุญมาเชย พยาบาลศาสตร์10
98 6303400107 นางสาวศุภวดี ศรีอำนวยฤกษ์ พยาบาลศาสตร์10
99 6303400108 นางสาววรรณวิษา กัญญะวงค์ พยาบาลศาสตร์10
100 6303400109 นางสาวกรกนก อุ่นยา พยาบาลศาสตร์10
101 6303400110 นางสาวเกศินี พาดี พยาบาลศาสตร์10
102 6303400111 นางสาวนัฐญกร สุเมรุไหว พยาบาลศาสตร์10
103 6303400112 นางสาวเกษฎาภร มณีวัน พยาบาลศาสตร์10
104 6303400113 นางสาววิชญาดา เรืองคำ พยาบาลศาสตร์10
105 6303400114 นางสาววราภรณ์ สุดชารี พยาบาลศาสตร์10
106 6303400115 นางสาวสุกานดา ไชยสุวรรณ พยาบาลศาสตร์10
107 6303400116 นางสาวเบญจพร ผาดไธสง พยาบาลศาสตร์10
108 6303400117 นางสาวอานันตยา เรือนแก้ว พยาบาลศาสตร์10
109 6303400119 นางสาวอพิณญา อุมิตะ พยาบาลศาสตร์10
110 6303400120 นางสาวปัทมพร ไตรยวงค์ พยาบาลศาสตร์10
111 6303400121 นางสาวทักษพร บุพชาติ พยาบาลศาสตร์10
112 6303400122 นางสาวสุภาพร มุมทอง พยาบาลศาสตร์10
113 6303400123 นางสาวนิรมล จั่นแก้ว พยาบาลศาสตร์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล