รายชื่อนศ.
รายวิชา101-406 : Creative Photography
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6103900017 นางสาวทัศนีย์วรรณ สันซีรย์ วิศวกรรมโยธา40
2 6205500002 นายธนภัทร สุวรรณเนตร วิศวกรรมยานยนต์10
3 6205500003 นายทรงยศ รัตนอำนวยชัย วิศวกรรมยานยนต์10
4 6205500008 นายคัมภีร์ ยมรัตน์ วิศวกรรมยานยนต์10
5 6205500011 นายธนัช ธาราวงศ์พิทักษ์ วิศวกรรมยานยนต์10
6 6205500015 นายอภิสิทธิ์ อินทะวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)10
7 6205500016 นายสุกฤษฎิ์ นันตะกูล วิศวกรรมยานยนต์10
8 6304200016 นายศุภชัย เตชะธนไพบูลย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
 บริหารธุรกิจ
9 6204300003 นายศิขรินทร์ มังคราช การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
10 6204300004 นางสาวนิตยา ลำภูเพ็ชร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
11 6204300027 นางสาวคุณิตา สุขประเสริฐ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
12 6204300050 นายพิชญะ พิลาศจิตต์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
13 6204300067 นายกิตติศักดิ์ ยศธร การบัญชี10
14 6204300071 นายสหัสวรรษ บุญมี การตลาด10
15 6204300099 นางสาวศรุตา ชงเชื้อ การบัญชี10
16 6204300105 นายภูมินทร์ จันทะเขมา การบัญชี10
17 6204300106 นางสาวฐานิกา พัชรผลินกุล การบัญชี10
18 6204300120 นางสาวอรุโณทัย ดอนปิ่นไพร การบัญชี10
19 6204300125 นางสาวพัณณ์ชิตา เรืองนนท์วศิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
20 6204300126 นางสาวรัตติยาภรณ์ พงษ์เสนา การจัดการทั่วไปและการประกอบการ10
21 6204300134 นางสาวสิรยา คุ้มรักษา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
22 6204300136 นายยศกร ตรีอินทอง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
23 6404300114 นางสาวพรทิพย์ ผ่องพรรณแข การเงินและการลงทุน10
 ศิลปศาสตร์
24 5804420004 นางสาวพรลภัส กลัดเจริญ การโรงแรม10
25 6204400021 นางสาวจิราวรรณ เจี่ยสมบุญ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
26 6204400025 นางสาวรุ่งทิวา ปันทะวงศ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
27 6204400026 นางสาวฐิตินันท์ เทพอาษา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
28 6204500008 นางสาวชัญญนิษฐ์ ฉัตรสิทธิชัย ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
29 6204500009 นางสาวจันทิมาภรณ์ อุปสุ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
30 6204500041 นางสาววสุรัตน์ สีอุชิน ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
31 6304500037 นางสาวขนิษฐา ราชมาจักร ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
32 6304500041 นายสิทธิการณ์ ลิปิการกุล ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ10
 นิเทศศาสตร์
33 6204600089 นางสาวจริยา ล้ำเลิศ การประชาสัมพันธ์10
 วิทยาศาสตร์
34 6104800002 นายชรินทร รัตนวราหะ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
35 6104800003 นายนิธิภัทร์ โชติพัฒน์จินดา วิทยาการคอมพิวเตอร์10
36 6104800008 นายณัฐธีร์ ฉันท์แต่ง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
37 6104800010 นายอนรรฆภูมิ ศรีอำไพ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
38 6104800014 นายธนัช แก้วกุลธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์10
39 6104800026 นายปิยวัฒน์ ฉัตรวรสฤษดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
40 6104800030 นายธนวรรษ มีสง่า วิทยาการคอมพิวเตอร์10
41 6104800040 นายพัชรพงศ์ มั่งมีธนกาญจน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
 เภสัชศาสตร์
42 6406200006 นางสาวเพ็ญพร ไพรบึง การบริบาลทางเภสัชกรรม10
43 6406200007 นางสาวมนทกานติ อินทรลักษณ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
44 6406200014 นางสาวพิยดา ภิรมย์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
45 6406200015 นางสาวตัสนีม หะยีตาเฮ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
46 6406200016 นางสาวพิชญ์ดนยา จริตงาม การบริบาลทางเภสัชกรรม10
47 6406200019 นายกิตติภพ วงศ์นิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม10
48 6406200065 นางสาวขนิษฐา แก่นอาสา การบริบาลทางเภสัชกรรม10
49 6406200076 นางสาวพิชามญชุ์ ช่างสลัก การบริบาลทางเภสัชกรรม10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล