รายชื่อนศ.
รายวิชา101-405 : Yoga, Meditation and Art of Living
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6104300011 นางสาวสุทธิดา ทองประสม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
2 6104300057 นางสาวอาทิตยา หาญเขต การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
3 6104300059 นางสาวตรีรัตน์ นุชพันธ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
4 6104300108 นางสาวฐิติวรดา หลวงแก้ว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
 นิเทศศาสตร์
5 6404600063 นายกวีวัฒน์ สิงห์อยู่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6404600064 นายณันชพงศ์ สุขเรือง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6404600066 นายพีระพล พลชาลี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6404600067 นางสาวณฤมล ฉลาด ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6404600068 นายวิเชียร ไชยภัฏ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
10 6404600069 นายอิทธิวัฒน์ สุขเรือง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6404600070 นายเอกทัศน์ ชุ่มทรวง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6404600071 นายศาสตรา ทันวิมา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6404600072 นางสาวอริญญา นุ่นด้วง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6404600073 นางสาวพิชญานิน ศิโรรัตนพาณิชย์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
15 6404600074 นายธนากร สังสมศักดิ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
 วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง
16 6105300011 นางสาวธันยา สินเท่า ดนตรีและศิลปะการแสดง10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล