รายชื่อนศ.
รายวิชา151-478 : Mechanical Systems in Large Building
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5804100010 นายณัฐพงศ์ ฝังนิล วิศวกรรมเครื่องกล10
2 5904100006 นายกฤษกรณ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา วิศวกรรมเครื่องกล10
3 5911100007 นายศุภชัย เงินเรียง วิศวกรรมเครื่องกล10
4 5911100010 นายภราดร นิตุธร วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6123120001 นายชาติชาย เข็มสม วิศวกรรมเครื่องกล40
6 6124100001 นายประยุทธ เวียงวะลัย วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6204100002 นายชยานนท์ ศรีรุ่งเรือง วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6204100003 นายทวีรัชต์ ดวงพุมเมฆ วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6204100005 นายธีรวัฒน์ เต็มกมลศิลป์ วิศวกรรมเครื่องกล10
10 6204100007 นายชายชาญ นิลโนรี วิศวกรรมเครื่องกล10
11 6204100009 นายนิธิ นาคทับที วิศวกรรมเครื่องกล40
12 6204100010 นายณัฐพงษ์ พรมน้ำอ่าง วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6223100003 นายณัฐพล จินลา วิศวกรรมเครื่องกล10
14 6223100004 นางสาววิวัฒนา ศรีวิบูลย์ วิศวกรรมเครื่องกล10
15 6223100005 นายสุวิชา วัฒถากูล วิศวกรรมเครื่องกล10
16 6223100006 นายธีรเดช ธรรมมนุญกุล วิศวกรรมเครื่องกล10
17 6223100009 นายภานุวัฒน์ นิลพลับ วิศวกรรมเครื่องกล10
18 6223100010 นายชลสิทธิ์ สุดสงวน วิศวกรรมเครื่องกล10
19 6223100011 นายภาณุชาติ กระโจมทอง วิศวกรรมเครื่องกล10
20 6223100012 นายบุนยธร ตรีสิริชัยวัฒน์ วิศวกรรมเครื่องกล10
21 6223100013 นายฐานทรัพย์ พงษ์วิชัย วิศวกรรมเครื่องกล10
22 6224100001 นายปฎิภาณ ภู่ดำรงค์ วิศวกรรมเครื่องกล10
23 6224100002 นายตรีวิทย์ เสาหงษ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล