รายชื่อนศ.
รายวิชา151-429 : Energy Management
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5904100006 นายกฤษกรณ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา วิศวกรรมเครื่องกล10
2 6103100007 นายกิตติธัช เชียงทอง วิศวกรรมเครื่องกล10
3 6103200006 ว่าที่ร้อยตรีธนพัฒน์ สาน้ำอ่าง วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6104200001 นายอรรถพล จันยอย วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6104200004 นายศุภฉัตร สายสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้า40
6 6204100009 นายนิธิ นาคทับที วิศวกรรมเครื่องกล40
7 6303100005 นายจิตรมนัส มาดีประเสริฐ วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6303100007 นายวรากร จรัลวรกุลวงศ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6303100008 นายธนากร จุ้ยเสงี่ยม วิศวกรรมเครื่องกล10
10 6303100015 นายธิติวุฒิ ศรีมามาศ วิศวกรรมเครื่องกล10
11 6303100016 นายณรงศ์ฤทธิ์ ดาโลกา วิศวกรรมเครื่องกล10
12 6303100017 นายณัฐวุฒิ หมื่นนะ วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6304200003 นางสาวณัฐณิชา ชลธาร วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6324120002 นายพงศ์พิชิต สิทธิเสรี วิศวกรรมเครื่องกล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล