รายชื่อนศ.
รายวิชา151-223 : Thermodynamics
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6303100001 นายตรัยศ ล้ำเลิศ วิศวกรรมเครื่องกล10
2 6303100002 นายชนวัฒน์ กระจ่างแจ้ง วิศวกรรมเครื่องกล72
3 6303100004 นายคีตรา เพียรนิติรักษ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
4 6303100009 นายณัฐพล มาดีประเสริฐ วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6303100010 นางสาวพัชราภา กฤษณะการะเกตุ วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6303100011 นายสุเมธี สามา วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6303100012 นายวุฒฑวัฒน์ สุรภัตการกิจ วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6303100013 นายสว่างพงษ์ จงประสิทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6303100014 นายวรากร บวรวงศ์ฑุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล10
10 6303100018 นายศุกล ฉัตร์จันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล10
11 6304100003 นายกวิน ฝอยลม วิศวกรรมเครื่องกล10
12 6304100005 นางสาวปิยะนันท์ สุขสว่าง วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6304100006 นายสวิตต์ บุญชู วิศวกรรมเครื่องกล10
14 6321100001 นายอารักษ์ กาญจนเตมีย์ วิศวกรรมเครื่องกล10
15 6321100002 นายภคิน ศรีทอง วิศวกรรมเครื่องกล10
16 6321100004 นายวันเฉลิม เสนนะ วิศวกรรมเครื่องกล10
17 6321100005 นายชนวีร์ รื่นพิทักษ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
18 6321120001 นายวิทยา ทาบุญมา วิศวกรรมเครื่องกล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล