รายชื่อนศ.
รายวิชา151-271 : Engineering Materials
กลุ่ม21
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6223100002 นายธัชชัยนนท์ เหมทานนท์ วิศวกรรมเครื่องกล10
2 6303120001 นายสิรภัทร อินทมาตยากูล วิศวกรรมเครื่องกล10
3 6323100001 นายวรวัฒน์ เครือวัลย์ วิศวกรรมเครื่องกล10
4 6323100009 นายอนุกูล วิสัชนาม วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6323100016 นางสาวฐายิกา เกิดบ้านไทร วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6323100017 นายนิตินันท์ วัชโรสินธ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6323100018 นายสุวิจักขณ์ ตันวงศ์วาล วิศวกรรมเครื่องกล10
8 6323100020 นายรัชมงคล ขวัญนนท์เดิม วิศวกรรมเครื่องกล10
9 6323100021 นายพิพัฒน์ นิธิรุจิยางกูร วิศวกรรมเครื่องกล10
10 6323100022 นายปริพัตร์ ผาสอน วิศวกรรมเครื่องกล10
11 6323100023 นายสรัช ปันติ วิศวกรรมเครื่องกล10
12 6323100025 นายณัฐพงษ์ เกตุนวม วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6323100026 นายวรายุส เกียกกายผาด วิศวกรรมเครื่องกล10
14 6323100027 นายชยุตพงศ์ แดงเรือง วิศวกรรมเครื่องกล10
15 6323100028 นายเจษฎากร แสงภู วิศวกรรมเครื่องกล10
16 6323200001 นายอัษฎาวุธ รำพึงกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6323200003 นายธนวัฒน์ นันติ๊ วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6323200004 นายยสินทร ธนานันท์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6323200005 นายกิตติพัฒน์ มาศเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6323200006 นายวัชรพงษ์ ทัพวัตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6323200007 นายสิรภพ กระแสร์ทิพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6323200008 นายพฤกษ กุมพล วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6323200010 นายถิรวุฒิ จันทร์เพ็ญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6323200012 นายธนภูมิ ภวนาคโสภณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6323200013 นายชนสิทธิ์ พ่วงจินดา วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6323200014 นายวีรวัฒน์ โพธิ์กลิ่น วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6323200015 นายธนเดช โสนน้อย วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6323200017 นายกิตติภณ ลุ่ยทุ่ง วิศวกรรมไฟฟ้า10
29 6323200018 นายภูรี ชำนาญกุล วิศวกรรมไฟฟ้า10
30 6323200019 นายชาญภูมิ เอี่ยมทศ วิศวกรรมไฟฟ้า10
31 6323320001 นายไพรวัลย์ อุ่นสวัสดิ์ วิศวกรรมโยธา10
32 6323900005 นายกฤษณ์ ณ ขันโท วิศวกรรมโยธา40
33 6324120001 นางสาวจุฑาทิพย์ วงษ์ใหญ่ วิศวกรรมเครื่องกล10
34 6324200003 นายกวินท์ พ้วยเป้ วิศวกรรมไฟฟ้า10
35 6324200008 นายณัฐวัตร ขันโท วิศวกรรมไฟฟ้า10
36 6324200009 นายชัยพัชร์ ต่อพล วิศวกรรมไฟฟ้า10
37 6423200006 นายศุภชัย ปัญญาบารมี วิศวกรรมไฟฟ้า10
38 6423900014 นางสาวกฤติยา คล่องแคล่ว วิศวกรรมโยธา10
39 6423900025 นายวุฒิชัย ศรีปุณญาคุปต์ วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล