รายชื่อนศ.
รายวิชา151-271 : Engineering Materials
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6124200005 นายเขตโสภณ ลอสซ์ วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ 4 ปี)10
2 6203920004 นายชนธัญ เชี่ยวการ วิศวกรรมโยธา10
3 6303200002 นายนพดล ไทรจำปา วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6303200003 นายอุดมศักดิ์ โชติรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6303200004 นายอลงกรณ์ รัตนพิศพรชัย วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6303200005 นายภาณุพงศ์ มาดีประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6303200010 นายโสภณัฐ อำภา วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6303200011 นายธนกฤต บำรุงกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6303200012 นายพิสิฐชัย เหมปั้น วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6303200013 นายนิติธร เดชบำรุง วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6303200014 นายชิษณุพงศ์ ภู่เจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6303200015 นายกันต์ สู่ประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6303200016 นายอธิวัฒน์ มาตา วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6303920001 นางสาวภคพร เทียนพัด วิศวกรรมโยธา10
15 6304200018 นางสาวจุฑามาศ โปณสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6304220001 นายภูดิส ไชยมงคล วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6402500001 นายนเรศ สุวรรณชนะ เทคโนโลยียานยนต์10
18 6403900004 พันจ่าอากาศตรีอิทธิชัย คำมูล วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล