รายชื่อนศ.
รายวิชา151-101 : Engineering Drawing
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 5903900017 นายพงศธร คงแถวทอง วิศวกรรมโยธา10
2 6004200008 นายสุวิทย์ วิชาอ่อน วิศวกรรมไฟฟ้า40
3 6004200009 นายพิชิต ยิ่งเรงเริง วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6303100014 นายวรากร บวรวงศ์ฑุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล10
5 6324120002 นายพงศ์พิชิต สิทธิเสรี วิศวกรรมเครื่องกล10
6 6403100004 นางสาวสามินี สาดพุ่ม วิศวกรรมเครื่องกล10
7 6403900001 นายวุฒิชัย เอกสกุล วิศวกรรมโยธา10
8 6403900002 นางสาววิรัลยา สมประสงค์ วิศวกรรมโยธา10
9 6403900003 นายอดิศร ทาแก้ว วิศวกรรมโยธา10
10 6403900004 พันจ่าอากาศตรีอิทธิชัย คำมูล วิศวกรรมโยธา10
11 6404100001 นายวิธวินท์ หนูนัง วิศวกรรมเครื่องกล10
12 6404100002 นายวรทัต เขียวฉะอุ่ม วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6404100003 นายธีรภัทร อุนานุยา วิศวกรรมเครื่องกล10
14 6404100004 นายชาคริต แจ่มประทีป วิศวกรรมเครื่องกล10
15 6404100005 นายทัชพล ภัทรเปรมเจริญ วิศวกรรมเครื่องกล10
16 6404100006 นายนนทพัทธ์ จันศรี วิศวกรรมเครื่องกล10
17 6404100007 นายสหัสชัย ประสิทธิพรสิริ วิศวกรรมเครื่องกล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล