รายชื่อนศ.
รายวิชา151-203 : Engineering Mechanics
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6203200001 นายภาณุพงษ์ เริงพจน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6203200002 นายธนกร ทรัพย์บุญมี วิศวกรรมไฟฟ้า40
3 6203200003 นางสาวธันยธร เสภู่ วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6203200005 นายศุภัช อินทร์ศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6203200006 นายนุห ภู่เงิน วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6203200007 นายธนัช สุทธาทันต์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6203200008 นายธนพล วินทะไชย วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6203200009 นายณัฐนนท์ เรือนแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6203200010 นายวีรพล ชูชอบ วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6203200011 นายวงศธร กันหาเรียง วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6203220002 นายจิรวิทย์ โพธิ์ไพจิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6204100002 นายชยานนท์ ศรีรุ่งเรือง วิศวกรรมเครื่องกล10
13 6204100010 นายณัฐพงษ์ พรมน้ำอ่าง วิศวกรรมเครื่องกล10
14 6304100003 นายกวิน ฝอยลม วิศวกรรมเครื่องกล10
15 6304100005 นางสาวปิยะนันท์ สุขสว่าง วิศวกรรมเครื่องกล10
16 6304200002 นายวีรภัทร สมสา วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6304200004 นางสาวนฤภร ภารัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6304200006 นายกษิฤทธิ์ ลิ้มพานิช วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6304200007 นายธนภัทร ศรีแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6304200009 นายณัฐชา ฉายทองคำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6304200010 นางสาวฐิติญา กอบจิตติ วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6304200011 นายนวพล ศรทับเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6304200012 นายกฤษฎา พัฒนะปริญญ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6304200013 นางสาวชนิสรา ฉายอรุณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6304200014 นายตะวันชัช สุขสมัคร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6304200019 นายธนโชติ ไพรินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6424200005 นางสาววรัญญา ศิลปศร วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล