รายชื่อนศ.
รายวิชา152-475 : Introduction to Electric Vehicle Engineering
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6004200004 นายเนติธร บัวรอด วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6004200016 นายสมรรถชัย เขียวดารา วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6103200006 ว่าที่ร้อยตรีธนพัฒน์ สาน้ำอ่าง วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6123120001 นายชาติชาย เข็มสม วิศวกรรมเครื่องกล40
5 6203200001 นายภาณุพงษ์ เริงพจน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 6203200002 นายธนกร ทรัพย์บุญมี วิศวกรรมไฟฟ้า40
7 6203200003 นางสาวธันยธร เสภู่ วิศวกรรมไฟฟ้า10
8 6203200005 นายศุภัช อินทร์ศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 6203200006 นายนุห ภู่เงิน วิศวกรรมไฟฟ้า10
10 6203200007 นายธนัช สุทธาทันต์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 6203200008 นายธนพล วินทะไชย วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6203200009 นายณัฐนนท์ เรือนแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6203200010 นายวีรพล ชูชอบ วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 6203200011 นายวงศธร กันหาเรียง วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6203220002 นายจิรวิทย์ โพธิ์ไพจิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 6204200004 นายธนรัช นภาอำไพพร วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6204200011 นายธนนท์ ตรงคณารักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 6204200014 นายอนวัช สมปอง วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6303100001 นายตรัยศ ล้ำเลิศ วิศวกรรมเครื่องกล10
20 6303100004 นายคีตรา เพียรนิติรักษ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
21 6303100009 นายณัฐพล มาดีประเสริฐ วิศวกรรมเครื่องกล10
22 6303100010 นางสาวพัชราภา กฤษณะการะเกตุ วิศวกรรมเครื่องกล10
23 6303100011 นายสุเมธี สามา วิศวกรรมเครื่องกล10
24 6303100012 นายวุฒฑวัฒน์ สุรภัตการกิจ วิศวกรรมเครื่องกล10
25 6303100013 นายสว่างพงษ์ จงประสิทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล10
26 6303100014 นายวรากร บวรวงศ์ฑุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล10
27 6303100018 นายศุกล ฉัตร์จันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล10
28 6304200003 นางสาวณัฐณิชา ชลธาร วิศวกรรมไฟฟ้า10
29 6304200016 นายศุภชัย เตชะธนไพบูลย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
30 6323220001 นายนิธิศ คุณพิชญอุดม วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล