รายชื่อนศ.
รายวิชา152-431 : Electric Power Plants and Substations
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์
1 6004200024 นายกฤษฎา สิมมาวงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 6104200001 นายอรรถพล จันยอย วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 6104200002 นายสุริยะ เที่ยงแท้ วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 6104200003 นายธนายุต จรงค์หนู วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 6104200004 นายศุภฉัตร สายสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้า40
6 6104200005 นายสิรวิชญ์ จันทร์เจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 6104200006 นางสาวหทัยพร บัวภา วิศวกรรมไฟฟ้า40
8 6104200007 นางสาวบุษกร ศรีจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า40
9 6104200008 นายอภิวิชญ์ โมกไธสง วิศวกรรมไฟฟ้า40
10 6104200010 นายนครินทร์ ผางเมือง วิศวกรรมไฟฟ้า40
11 6104200011 นายเจษฎา ภักดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 6104200014 นายศิวรักษ์ อาจสามล วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 6104200015 นางสาวสุวภัทร ปิ่นเกตุ วิศวกรรมไฟฟ้า40
14 6104200018 นายภาสกร สีดา วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 6124200005 นายเขตโสภณ ลอสซ์ วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ 4 ปี)10
16 6203200001 นายภาณุพงษ์ เริงพจน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 6203200002 นายธนกร ทรัพย์บุญมี วิศวกรรมไฟฟ้า40
18 6203200003 นางสาวธันยธร เสภู่ วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 6203200005 นายศุภัช อินทร์ศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 6203200006 นายนุห ภู่เงิน วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 6203200007 นายธนัช สุทธาทันต์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 6203200008 นายธนพล วินทะไชย วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 6203200009 นายณัฐนนท์ เรือนแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า10
24 6203200010 นายวีรพล ชูชอบ วิศวกรรมไฟฟ้า10
25 6203200011 นายวงศธร กันหาเรียง วิศวกรรมไฟฟ้า10
26 6203220002 นายจิรวิทย์ โพธิ์ไพจิตร วิศวกรรมไฟฟ้า10
27 6204200004 นายธนรัช นภาอำไพพร วิศวกรรมไฟฟ้า10
28 6204200013 นางสาวลลิตวดี บุญยง วิศวกรรมไฟฟ้า10
29 6204200014 นายอนวัช สมปอง วิศวกรรมไฟฟ้า10
30 6204200016 MissSOYSUDA MANIVONG วิศวกรรมไฟฟ้า40
31 6223200003 นายฤกษ์ดี ช่างแกะ วิศวกรรมไฟฟ้า10
32 6223200004 นายธนศักดิ์ จันทรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
33 6223200006 นายภัทรพล ศรีเทียนทอง วิศวกรรมไฟฟ้า10
34 6223200010 นายณัฐพงศ์ นาคทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
35 6223200011 นายรตนากร อักษรวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
36 6223200012 นายณัฐวุฒิ แก้วประไพ วิศวกรรมไฟฟ้า10
37 6223200013 นายกมลเทพ จิตรณรงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
38 6223200014 นายนิวัฒน์ รัตนสาคร วิศวกรรมไฟฟ้า10
39 6223200019 นายชาคริต เอี่ยมสกุล วิศวกรรมไฟฟ้า10
40 6223200020 นายสุรวุฒิ เขียวนาคา วิศวกรรมไฟฟ้า10
41 6223200021 นายนนธวัช เจริญฤทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
42 6223200022 นายคมสัน อำนวย วิศวกรรมไฟฟ้า10
43 6223200025 นายจรัญ รักญาติ วิศวกรรมไฟฟ้า10
44 6223200026 นายฐิติกานต์ อิ่มใจ วิศวกรรมไฟฟ้า10
45 6223200027 นายพรพิพัฒน์ กรรฐโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
46 6223200028 นายไตรเทพ ภักดิ์ใจดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
47 6223200029 นายพชร เอี่ยมโมฬี วิศวกรรมไฟฟ้า10
48 6223200030 นายภูรินทร์ กิติจนาทร วิศวกรรมไฟฟ้า10
49 6223200031 นายกรวุฒิ อิ่มอาดูร วิศวกรรมไฟฟ้า10
50 6223200032 นายพงษ์เพชร พุ่มลอยฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า10
51 6223200033 นางสาวรณิดา นพวัง วิศวกรรมไฟฟ้า10
52 6304200003 นางสาวณัฐณิชา ชลธาร วิศวกรรมไฟฟ้า10
53 6304200016 นายศุภชัย เตชะธนไพบูลย์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
54 6423200006 นายศุภชัย ปัญญาบารมี วิศวกรรมไฟฟ้า10
55 6424200002 นายทศพร วัฒนะพันธ์ศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล