รายชื่อนศ.
รายวิชา140-261 : Professional Photography
กลุ่ม3
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6004600072 นายสุทธิรักษ์ เอกพัชราพันธ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล40
2 6004620004 นายระพีพัฒน์ อิ่มพันธุ์ การประชาสัมพันธ์40
3 6104600104 นายศุภศิษฏ์ เนื่องไชยยศ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล40
4 6204600098 นางสาวปวีณา สิงหวัฒน์ การประชาสัมพันธ์10
5 6204620019 นายธนาวัฒน์ ผาทอง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6304600003 นางสาวรดามณี ยะสะกะ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6304600014 นายสหัสวรรษ เกิดวัน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6304600017 นายสหรัฐ บัวแดง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6304600023 นายภวิศ หงษ์กลิ่น การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
10 6304600025 นายพันธกิจ สุทธิเสริม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6304600027 นางสาวปราณี คงอยู่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6304600028 นายวีรภัทร บำรุงเจริญชัย* ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6304600031 นายณรงค์ฤทธิ์ หมวดปัจฉา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6304600032 นายอดิศักดิ์ วงษ์มี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
15 6304600033 นายสรวิศ ภู่ทอง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
16 6304600035 นางสาวพรธิดา หาญสูงเนิน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
17 6304600047 นายกันทร องค์ศิริพร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
18 6304600049 นายสุรเชษฐ์ สุทธาคาร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
19 6304600055 นายวุฒิพงษ์ ขุนวิเชียร การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
20 6304600057 นางสาวนริศรา เหมือนประโคน การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
21 6304600058 นายอรรถชัย แสวงกิจ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
22 6304600059 นายคเชน วิมานจันทร์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
23 6304600068 นายนวพล ตันสงวน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
24 6304600070 นายเคน มุ่งขอบกลาง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
25 6304600071 นายจตุรพร ฟูกทรัพย์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
26 6304600081 นายนิธิวัฒน์ ณ ลำพูน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล