รายชื่อนศ.
รายวิชา140-261 : Professional Photography
กลุ่ม2
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6004600052 นายวีรพล ปกคลุม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
2 6104600013 นายทินกร อยู่แจ้ง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
3 6104600100 นายชาคริต หนูคง การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
4 6304600006 นายชวิศญ์ ขำขะจิตร์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
5 6304600009 นายจิรวัฒน์ กลมเกรียว ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6304600018 นายศราวุฒิ กุลวิชญ์วิวัฒน์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6304600019 นายบุญหาญณรงค์ อัครเรืองมนตรี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6304600037 นางสาวสุรีรัตน์ แก้วชิงดวง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6304600046 นางสาวดวงกมล ตรีมัทวางกูร การประชาสัมพันธ์10
10 6304600056 นางสาวตติยา วงศ์พานิชย์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6304600061 นายกิตติพงษ์ วงศ์ดี การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
12 6304600075 นายปริณญา โภคทวีงาม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6304600076 นางสาวชัญญา ราวิชัย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6304600077 นางสาวกิตติญา ทรัพย์บุนนาค การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล