รายชื่อนศ.
รายวิชา140-261 : Professional Photography
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 5904600103 นางสาวชัญญภัทร ขำสุนทร วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์10
2 6304600002 นางสาวชณิตรา วงษ์ประเทศ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
3 6304600004 นางสาวณัฎชานันท์ สุธรรมมา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
4 6304600010 นายไวยจิณต์ มา การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
5 6304600011 นายนพพร บุญมี การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
6 6304600012 นายวสันต์ จำปาทอง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6304600013 นายอภิสิทธิ์ เมฆี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6304600015 นางสาวจรัสพร ม่วงลาย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6304600021 นางสาวพันนิตา แช่มช้อย การประชาสัมพันธ์10
10 6304600022 นางสาวศกุนตลา สุขเกษม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6304600026 นายนิเชษฐ์ จิตวรานนท์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6304600034 นายธนภัทร แสงนภากาศ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6304600036 นางสาวอลิศศวรรณ คณะคาย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6304600042 นางสาวภัทรียา นวลโสภา การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
15 6304600043 นางสาววริษฐา ทองแท้ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
16 6304600044 นางสาวธัญชนก วาสุชาติ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
17 6304600045 นายปารเมศ กองแก้ว ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
18 6304600050 นายพัชรพล คเชนทร์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
19 6304600051 นายสหัสวรรษ เกศมุกดา การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
20 6304600052 นายธีร์วิสิทธิ์ ตุรงคราวี การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
21 6304600053 นางสาวโชติกา กิจวัชรโภคิน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
22 6304600060 นางสาวพิมพ์ลภัส พรมเสน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
23 6304600062 นายศุภชัย กิจศุภนนท์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
24 6304600063 นายพงษ์ประภัทร หง การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
25 6304600066 นายอริยชัย กริชจนรัช ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
26 6304600067 นางสาวลักษิกา สุจริต การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
27 6304600069 นายณัฐดนัย สุขพร้อม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
28 6304600073 นายสุรทิน ขัดแก้ว ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
29 6304600078 นางสาวนภนันท์ ศรีปานันท์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
30 6304620001 นางสาวปรายฟ้า ทองพิลา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล