รายชื่อนศ.
รายวิชา140-162 : Acting Communication
กลุ่ม3
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6304620001 นางสาวปรายฟ้า ทองพิลา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
2 6404600054 นางสาวพิรญาณ์ สุริยงค์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
3 6404600055 นางสาวชฎาทอง แท่นทอง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
4 6404600056 นางสาวสุภัทรรัชต์ ชีพสาทิศ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
5 6404600057 นายกึกก้อง พงษ์สุวินัย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6404600059 นายศักดิ์สิทธิ์ ชิดชัยภูมิ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
7 6404600060 นางสาวธนพร ภูพลผัน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
8 6404600061 นายธีรศักดิ์ ท่าประโคน การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
9 6404600062 นายเนติวิทย์ วีระโชติไกร การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
10 6404600063 นายกวีวัฒน์ สิงห์อยู่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
11 6404600064 นายณันชพงศ์ สุขเรือง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
12 6404600065 นายณัฐภพ เพชรรักษ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6404600066 นายพีระพล พลชาลี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
14 6404600067 นางสาวณฤมล ฉลาด ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
15 6404600068 นายวิเชียร ไชยภัฏ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
16 6404600069 นายอิทธิวัฒน์ สุขเรือง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
17 6404600070 นายเอกทัศน์ ชุ่มทรวง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
18 6404600071 นายศาสตรา ทันวิมา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
19 6404600072 นางสาวอริญญา นุ่นด้วง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
20 6404600073 นางสาวพิชญานิน ศิโรรัตนพาณิชย์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
21 6404600074 นายธนากร สังสมศักดิ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล