รายชื่อนศ.
รายวิชา128-101 : Fundamenal Mathematics for Computer Scientists
กลุ่ม1
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 นิเทศศาสตร์
1 6104600075 นายภาคิน วงศ์วีรภัทร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
2 6104620002 นายศุภณัฐ เรืองรัศมีสรรค์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล40
 วิทยาศาสตร์
3 6004800017 นายภูผา เซียะรัมย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
4 6004800027 นายณัฐวุฒิ อินต๊ะคำ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
5 6004800040 นายภานุมาศ อุนาริเน วิทยาการคอมพิวเตอร์10
6 6004800047 นายธนวรรษ โสวัตร วิทยาการคอมพิวเตอร์10
7 6004800054 นายศรัณย์ จักรวิวัฒนากุล วิทยาการคอมพิวเตอร์10
8 6104800015 นางสาวตวงพร เถระสวัสดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
9 6104800025 นางสาวหทัยรัตน์ เพชรสังข์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
10 6104800029 นางสาวปรียาพร วิสัยเกตุ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
11 6104800040 นายพัชรพงศ์ มั่งมีธนกาญจน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
12 6404800002 นายจิรายุทธ จินาป้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์10
13 6404800003 นายพัสรัฐ อาจหาญศิริวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
14 6404800004 นายสวพล จุลพงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
15 6404800005 นายภูวดล ตันหยง วิทยาการคอมพิวเตอร์10
16 6404800006 นางสาวจีรารัตน์ ชมบุญ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
17 6404800007 นายอัตพล ยมพ้วย วิทยาการคอมพิวเตอร์10
18 6404800008 นางสาวณัฐชมนต์ ศิรขจรเวโรจน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
19 6404800009 นายรชต เจริญศรีสกุลชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์10
20 6404800010 นายภัทรพงศ์ โอกาศ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
21 6404800011 นายธีรศานต์ มาสังข์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
22 6404800012 นายปาณชัย จอนโคกกรวด วิทยาการคอมพิวเตอร์10
23 6404800013 นายภควัต มงคลธนารักษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
24 6404800014 นายเอกพล ลิ้มลักขณาอุดม วิทยาการคอมพิวเตอร์10
25 6404800015 นายจิรพัฒน์ สวัสดิ์ปรีชา วิทยาการคอมพิวเตอร์10
26 6404800016 นายพงศกรณ์ โอภาสจีรวัฒน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
27 6404800017 นายณัฐกร บางแวก วิทยาการคอมพิวเตอร์10
28 6404800018 นายณพงษ์ สมัครกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
29 6404800019 นายอานุภาพ ภู่ระย้า วิทยาการคอมพิวเตอร์10
30 6404800020 นายอภิวัฒน์ ศรประเสริฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
31 6404800021 นางสาววรดา สอนวงษ์แก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์10
32 6404800022 นางสาวสุพิชญา หกประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล