รายชื่อนศ.
รายวิชา101-406 : Creative Photography
กลุ่ม204
-มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6401900001 นางสาวณันท์มนัส บุญประกอบ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ10
 ศิลปศาสตร์
2 6404400021 นางสาววรรษา ปัญญาทอง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
3 6412000005 นางสาวกนกวรรณ สังหลัง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ10
 นิเทศศาสตร์
4 6404600002 นางสาวญาณิศชา ธีระกุล ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
5 6404600011 นายวชิรวิทย์ ฤทธิ์ทิตไกร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
6 6404600021 นายมงคล โรจน์วรารักษ์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล72
7 6404600028 นายพุฒิธร พีรพงศธร การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
8 6404600030 นางสาวปนัดดา ศรีฟ้า ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
9 6404600039 นางสาวเนตรนภา ลำโคลัด ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
10 6404600044 นางสาวบุณยาพร ทับทิมทอง การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
11 6404600049 นางสาวอารญา เฟื่องทรัพย์ การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
12 6404600052 นายวุฒินันท์ แตงอ่อน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล10
13 6404600061 นายธีรศักดิ์ ท่าประโคน การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล10
 พยาบาลศาสตร์
14 6403400052 นายทรงศักดิ์ บุญศรี พยาบาลศาสตร์10
15 6403400053 นางสาวภิราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา พยาบาลศาสตร์10
16 6403400054 นางสาวลักษมี โสล้อมค้อ พยาบาลศาสตร์10
17 6403400055 นางสาวเบญญทิพย์ สุวรรณผล พยาบาลศาสตร์10
18 6403400056 นางสาวพลอยพรรณ เทพเสนา พยาบาลศาสตร์10
19 6403400057 นางสาวณัฐวรรณ ทะสุตะ พยาบาลศาสตร์10
20 6403400058 นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีจางวาง พยาบาลศาสตร์75
21 6403400059 นางสาวชินวรินทร์ ยั่งยืน พยาบาลศาสตร์10
22 6403400061 นางสาวธนาวรรณ ชมวงค์ พยาบาลศาสตร์10
23 6403400062 นางสาวกลรัตน์ ถิ่นสพุง พยาบาลศาสตร์10
24 6403400063 นางสาวอัญฑิชา เสถียรภาพ พยาบาลศาสตร์10
25 6403400064 นางสาวจามจุรี รักยา พยาบาลศาสตร์10
26 6403400065 นางสาวฟ้าประกาย สุวรรณบุรี พยาบาลศาสตร์10
27 6403400066 นางสาวพรสวรรค์ ไชยมงคล พยาบาลศาสตร์10
28 6403400068 นางสาวกฤตศิลป์ ราบบำเพิง พยาบาลศาสตร์75
29 6403400069 นางสาวนุธิญาดา ใสบาล พยาบาลศาสตร์10
30 6403400070 นางสาวนัทวรรณ วรรณสุข พยาบาลศาสตร์10
31 6403400071 นางสาวใบเฟิร์น สุวรรณศรี พยาบาลศาสตร์10
32 6403400072 นางสาวนภัสกร ศิริสำราญ พยาบาลศาสตร์10
33 6403400073 นางสาวนันทฉัตร จากนอก พยาบาลศาสตร์10
34 6403400074 นางสาวอติกานต์ ทาบุญสม พยาบาลศาสตร์10
35 6403400075 นางสาวปนิดา มาไกล พยาบาลศาสตร์10
36 6403400076 นางสาวชนม์ชนก คงเอียง พยาบาลศาสตร์10
37 6403400077 นางสาวจารุวรรณ บูรภา พยาบาลศาสตร์10
38 6403400078 นางสาวสุพิชญา กล้วยนิจ พยาบาลศาสตร์10
39 6403400079 นายวัฒนศักดิ์ โยลัย พยาบาลศาสตร์10
40 6403400080 นางสาวสกาย นาดี พยาบาลศาสตร์10
41 6403400081 นางสาวนันทินี ยมเกิด พยาบาลศาสตร์10
42 6403400083 นางสาวเมฆขลา รัตนมาลี พยาบาลศาสตร์10
43 6403400084 นางสาวศุภาวรรณ วงษาพัด พยาบาลศาสตร์10
44 6403400085 นางสาวสไบพร ตรงแก้ว พยาบาลศาสตร์10
45 6403400086 นางสาวสาริกา ระวัง พยาบาลศาสตร์10
46 6403400088 นางสาวเรณุกา แกล้วกล้า พยาบาลศาสตร์10
47 6403400089 นางสาววรินยุพา กุลชาติ พยาบาลศาสตร์10
48 6403400090 นายปรีชา ทิพวัน พยาบาลศาสตร์10
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
49 6406400002 นายชาคร เติมบริรักษ์ วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
50 6406400003 นายณพิชญา ศรีธนะ วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์)10
 เภสัชศาสตร์
51 6406200029 นางสาวกัลยรัตน์ ธนากรวิวัฒน์ การบริบาลทางเภสัชกรรม10
52 6406200030 นางสาวนันท์นภัส บุญแทน การบริบาลทางเภสัชกรรม10
53 6406200031 นางสาวลัทธพรรณ กองสุข การบริบาลทางเภสัชกรรม10
 แพทยศาสตร์
54 6406300020 นายธนกฤต ศรีสุขมั่งมี แพทยศาสตร์10
สถานภาพ :   0 = -  10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพ  12 = พักการเรียน  15 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  16 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  17 = รอสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (Com.)  18 = รอสอบประมวลความรู้ปากเปล่า (Oral.)  19 = รอสอบวิทยานิพนธ์  21 = ถอนติด W ทั้งหมด  23 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  24 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4  25 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5  26 = ขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  30 = นักศึกษาต่างสถาบัน  31 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน  32 = ขอใบประกอบวิชาชีพ  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = หมดสภาพนักศึกษา  52 = หมดระยะเวลาการศึกษา  61 = ย้ายสาขาวิชา  63 = ย้ายรอบ  70 = ออกตามระเบียบการวัดผล  71 = ออกตามคำสั่งมหาวิทยาลัย  72 = ออกระหว่างการศึกษา  75 = นักศึกษาใหม่ลาออก  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอการอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา  92 = สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่าน  95 = คำสั่งให้ลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  96 = สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล